rss

BIN (Buurt Informatie Netwerk)

Doel
Inbraken in Moerbeke
Wat is een BIN?
Wie is er bij betrokken?
BIN in Vlaanderen en in onze Politiezone
Herkenningspunten van het BIN
Praktische werking van het BIN
Planning
Meer informatie

Doel:

Verminderen en voorkomen van inbraken in woningen.

Inbraken in Moerbeke:

In 2011 werd er 14 maal een poging tot of een woninginbraak gepleegd en 14 maal een poging tot of voertuiginbraak. De meeste inbraken gebeuren ‘s nachts met het afbreken van het cilinderslot van de deur. Daarnaast is de meest te vrezen in­braakmethode in de vooravond bij afwezigheid van de bewo­ners en daar waar de woning een onbewoonde indruk (geen verlichting, gordijnen open,...) geeft.

BIN

Wat is een BIN?

Een BIN is een samenwerking van wijkbewoners onder leiding van een coördinator om via bepaalde hulpmiddelen het onveiligheidsgevoel te verlagen door een betere preventie en controle in de wijk.

Het buurtinformatienetwerk is een wisselwerking tussen de buurt en de politiediensten waarbij steeds informatie uitgewis­seld wordt tussen enerzijds de buurtbewoners en de politie­diensten bij vaststelling van verdachte zaken en anderzijds van de politiediensten naar de buurtbewoners op het gebied van preventie, enz. en dit alles via een coördinator die optreedt als tussenpersoon.

Het BIN is dus geen burgerwacht en verricht dus geen politie­werk. Het BIN is erkend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en heeft een lokaal charter waarin de samenwerking tussen de burgers, de politiediensten en de lokale overheid beschreven is. Dit charter is bij het zonale veiligheidsplan gevoegd.

Wie is er bij betrokken?

Het BIN wordt geleid door een hoofdcoördinator gesteund door meerdere coördinatoren. Alle wijkbewoners kunnen zich vrijblijvend en geheel gratis aansluiten hij het BIN. De kosten voor het BIN worden betaald door de gemeente Moerbeke.
De wijkbewoners melden verdachte handelingen aan de tele­fooncentrale van de politie (101). De politiediensten hebben een gemandateerde politiebeambte die verantwoordelijk is voor het BIN.
Het BIN heeft een huishoudelijk reglement waarin de samen­werking tussen de BIN-leden en de coördinator beschreven is.
Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk wijkbewoners (het liefst allemaal) zich aansluiten bij het BIN zodat er in iedere straat, in iedere uithoek vreemde gedragingen kunnen waargenomen worden. Het is verkeerd te denken dat uw buur wel een oogje in het zeil zal houden en u dus niets hoeft te doen.

BIN in Vlaanderen en in onze politiezone:

Momenteel zijn er een 200-tal BIN-wijken in Vlaanderen met ongeveer 40 000 aangesloten woningen. In onze politiezone (Zelzate, Moerbeke, Wachtebeke, Lochristi) zijn er 14 BIN-wij­ken in Lochristi en zijn er 1450 woningen aangesloten bij het BIN. In onze buurgemeenten Eksaarde, Evergem, Lokeren zijn er ook BIN’s actief.

Herkenningspunten van het BIN:

Het BIN is zichtbaar aanwezig door de volgende hulpmiddelen:

 • Bij het binnenrijden van de wijk is er een verkeersbord geplaatst dat verwijst naar de aanwezigheid van een BIN. Dit is een bord dat door alle buurtinformatienetwerken in Vlaanderen gebruikt wordt en geeft een omarming van een woonwijk weer met aandacht voor het oog van de burger en de politiediensten.
 • Ieder BIN-lid krijgt een sticker met dezelfde logo om aan de brievenbus of het raam te bevestigen.
 • De wagens van de wijkbewoners worden voorzien van een sticker links achteraan (bij iedereen op dezelfde plaats) zo­dat onmiddellijk zichtbaar is of een bepaalde wagen thuis­hoort in deze wijk of niet. Bij patrouille door de politie kan onmiddellijk nagegaan worden of het een wagen van een wijkbewoner is of niet, wat veel tijdsbesparing betekent en onnodig opzoekwerk van nummerplaten vermijdt. 

Praktische werking van het BIN:

 1. De wijkbewoners melden telefonisch bij de politie (101) een verdacht voertuig, persoon.... Het is belangrijk om veel en zo juist mogelijke informatie te geven. Geef een om­schrijving van het vastgestelde feit, het uur, de plaats, enz.
  Bij verdachte personen : geef een nauwkeurige persoons­beschrijving namelijk : man of vrouw, leeftijd. gestalte, haar (kleur, lang of kort), lichaamsbouw, kledij, enz.
  Bij verdachte voertuigen: geef een nauwkeurige beschrij­ving van het voertuig namelijk: nummerplaat, merk, type, kleur, beschadigingen, hoeveel personen in het voertuig, enz.
  Deze informatie zal u op een steekkaart (telefoonnummer coördinator, medecoördinator, politiediensten, persoons­beschrijving, voertuigbeschrijving....) bezorgd worden. Deze steekkaart kan u dan bij uw telefoontoestel aanbrengen.
 2. De politie (dispatching) zal deze zaak controleren (vb. num­merplaat wagen, van wie is deze wagen, is deze wagen ge­stolen, enz.) en een beslissing nemen voor het al of niet op­starten van het telefonisch meldingssysteem van het BIN.
  Er zijn twee mogelijkheden:
 • De centrale beslist om het BIN NIET op te starten. Er komt een patrouille van de politie ter plaatse. De melder zal in kennis gesteld worden van de vaststellingen door de politie. Indien u geen telefonisch BIN-bericht (zie hieronder) ontvangt binnen het halfuur mag u gerust zijn dat alles weer veilig is.
 • De centrale beslist om het BIN op te starten. Er komt een patrouille van de politie ter plaatse. De hoofd coördinator verwittigt telefonisch alle buren via de BIN-foon door middel van een ingesproken boodschap met vermelding van de verdachte zaak (vb. inbraakpoging in de .. . .straat om 04.30 u.) en de vraag om buiten alle lichten aan te steken, te controleren of alle deuren en de wagen goed gesloten zijn, enz. => Alle buren worden op deze manier telefonisch in enkele minuten verwittigd en de volledige wijk is verlicht en waakzaam.
 1. Wees waakzaam en opmerkzaam en neem bij abnormale waarnemingen contact op met de centrale van de politie (eerst naar de coördinator bellen is nu tijdverlies).

BLIJF BINNEN en onderneem zeker eigenhandig geen handelin­gen of achtervolgingen.

LET OP: Het telefonisch bericht begint met 1 tot 2 seconden stilte (gelieve even geduld uit te oefenen en niet onmiddellijk in te haken) een kort signaal, gevolgd door de melding: “wij hebben een bericht voor u”. Daarna hoort u het bericht van de hoofdcoördinator dat begint met : Dit is een bericht van het buurtinformatienetwerk straat van dag om .... uur en minuten met vermelding van de vastgestelde feiten en de te nemen maatregelen (vb. buitenverlichting aansteken). Op het einde van de boodschap zal je nu op toets 2 moeten drukken en bevestigen dat je de boodschap begrepen hebt. Zo kunnen we nagaan wie er wel of niet deze boodschap kreeg.

Planning:

 1. De gegevens van de BIN-leden worden verzameld en er worden telefoonlijsten van gemaakt.
 2. De steekkaart, stickers, huishoudelijk reglement en bij­komende schriftelijke info worden aan alle BIN-leden be­zorgd.
 3. Plaatsing van de BIN-borden.

Meer informatie?

Bezoek de website van het BIN Moerbeke.