rss

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning. Zowel voor zuiver stedenbouwkundige, zuiver milieutechnische als gemengde projecten moet je een omgevingsvergunning aanvragen.

De regelgeving vind je terug in diverse Vlaamse decreten en bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Wat houdt dit in?

Alle aanvragen of meldingen worden ingedeeld volgens het niveau waarop ze zullen behandeld worden. Dit hangt af van volgende lijsten:

Dossiertypes op Vlaams en provinciaal niveau:

 • Vlaamse projecten en de projecten over twee of meer provincies
 • provinciale projecten, zoals:
  • projecten over twee of meer gemeenten
  • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1 (zie indelingslijst van VLAREM II)
  • meldingen, bijstellingen,… die horen bij bovenstaande projecten

Dossiertypes op gemeentelijk niveau: de overige. 

Hoe aanvragen

Hoe dien ik een aanvraag in?

Als stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een inrichting onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dien je één gemengde aanvraag in.

Alle Vlaamse en provinciale projecten moeten digitaal ingediend worden, evenals volgende projecten:

 • projecten met verplichte medewerking van een architect
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2
 • verkavelingen
 • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen

Deze dossiers worden ingediend in het omgevingsloket.

Voor eenvoudige dossiers (zonder medewerking van architect) is een snelinvoertoepassing beschikbaar.

Voor het indienen van een aanvraag wordt er een retributie aangerekend. Zie document (pdf, 96.0 kB).

Wat gebeurt er verder met mijn aanvraag?

Afhankelijk van de omvang en de functionele eigenheid, wordt uw aanvraag behandeld en beslist door het college van burgemeester en schepenen (in de meeste gevallen), de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen (soms) of de gewestelijke omgevingsambtenaar/Vlaamse Regering (uitzonderlijk). 

Aanvragen van een omgevingsvergunning doorlopen volgende stappen en termijnen: 

Stap 1: Onderzoek volledigheid/ontvankelijkheid van uw aanvraag
Maximale termijn: 30 dagen vanaf de indiening van de aanvraag. Als er geen beslissing is genomen binnen 30 dagen, wordt de aanvraag geacht volledig/ontvankelijk te zijn.

Stap 2: Doorlopen van een geëigende procedure afhankelijk van de inhoud van de aanvraag

 • Vereenvoudigde procedure (zonder openbaar onderzoek). Maximale termijn van 60 dagen (vanaf datum verklaring volledigheid/ontvankelijkheid). Als er geen beslissing is genomen binnen 60 dagen, wordt de aanvraag geacht stilzwijgend geweigerd te zijn. 
 • Gewone procedure (wel openbaar onderzoek met een gele affiche).
  Termijn: 
  - 105 dagen (vanaf datum verklaring volledigheid/ontvankelijkheid) als er geen advies nodig is van de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC)
  - 120 dagen (vanaf datum verklaring volledigheid/ontvankelijkheid) als er wel advies nodig is van de POVC
 • Eénmalig worden deze termijnen verlengd met 60 dagen, als u als aanvrager de aanvraag inhoudelijk wijzigt, als er een administratieve lus gemaakt wordt (bij procedurele fout) of als een beslissing van de gemeenteraad vereist is (beslissing over de zaak der wegen als de aanvraag ook toekomstig openbaar domein omvat).