rss

Reglement Openbare Bibliotheek

Bibliotheek

Statiestraat 4
9180 MOERBEKE
tel. 09 346 79 50
Mail ons

Openingsuren

maandag

09.30 - 11.30
15.30 - 18.45

dinsdag

09.30 - 11.30
15.30 - 18.45

woensdag

13.30 - 16.00

donderdag

Gesloten

vrijdag

09.30 - 11.30
15.30 - 18.45

zaterdag

09.30 - 12.30

zondag

Gesloten

 DIENSTREGLEMENT

1.  Toegankelijkheid

De openbare bibliotheek is een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Ze bemiddelt actief bij het beantwoorden van deze vragen. De openbare bibliotheek is actief inzake cultuurspreiding en cultuurparticipatie; ze werkt in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden. (cfr.decreet lokaal cultuurbeleid, artikel 2 § 5 )

2.  Openingsuren

maandag:       09.30 – 11.30 en 15.30 – 18.45

dinsdag:         09.30 – 11.30 en 15.30 – 18.45

woensdag:                                 13.30 – 16.00

vrijdag:           09.30 – 11.30 en 15.30 – 18.45

zaterdag:       09.30 – 12.30

3.  Inschrijving

De inschrijving gebeurt op voorlegging van het identiteitsbewijs en is kosteloos. Voor kinderen onder de 14 jaar, is de toestemming van de ouders nodig. Indien de gebruiker beschikt over een elektronische identiteitskaart dan wordt die gebruikt om werken te lenen. Is dit niet het geval, dan krijgt de gebruiker een bibliotheekkaart. De inschrijving is persoonlijk en individueel. Bij het verlies van de bibliotheekkaart wordt een nieuwe kaart afgegeven tegen betaling van € 2,50. De identiteitskaart of bibliotheekkaart is vereist bij elk bibliotheekbezoek.  De lener meldt elke adresverandering.

4.  Uitleentermijn en leengeld

De uitleningen zijn strikt persoonlijk. Per kaart kunnen in principe maximum tien werken worden ontleend. De uitleentermijn bedraagt vier weken. De uitleentermijn kan verlengd worden op voorwaarde dat het werk niet gereserveerd werd door een andere gebruiker.  Er worden maximaal twee verlengingen toegestaan.    

Het lenen van gedrukte materialen, luisterboeken, DAISYboeken en een DAISYspeler is gratis. Voor een dvd wordt € 1,00 leengeld gevraagd. Indien een dvd wordt verlengd, wordt er opnieuw € 1,00 leengeld gevraagd.

Voor werken die behoren tot een (tijdelijke) (wissel)collectie, die ter beschikking wordt gesteld door derden, kunnen andere regels gelden, afhankelijk van de voorwaarden die aan de uitleen worden gekoppeld door de instantie die de werken aanbiedt.

Voor leerkrachten en kinderdagverblijven bestaat de mogelijkheid om een lerarenkaart aan te vragen. Met deze kaart kunnen dertig werken geleend worden voor een periode van vijf weken. De uitleentermijn kan één maal worden verlengd. Deze kaart is enkel voor professioneel gebruik, werken voor persoonlijk gebruik dienen met de eigen, persoonlijke kaart geleend te worden.

Studenten lerarenopleiding kunnen een extra onderwijskaart aanvragen. Met deze kaart kunnen 10 extra werken geleend worden voor een periode van 5 weken. De uitleentermijn kan één maal worden verlengd. Ook voor deze kaart geldt dat ze enkel gebruikt mag worden voor onderwijsdoeleinden.

De referentiewerken, kranten en de laatst verschenen tijdschriftennummers kunnen enkel ter plaatse worden geraadpleegd. 

5.  Reserveringen

Werken die zijn uitgeleend, kunnen worden gereserveerd mits betaling van € 0,50 per werk.  De lezers worden verwittigd indien het werk beschikbaar is. Het aangevraagde werk blijft tien dagen beschikbaar, nadien is de reservatie ongeldig. De betaalde reservatiekost wordt in dat geval niet terug betaald. Wordt de reservering geannuleerd voor het gereserveerde werk werd terug gebracht, dan wordt de reservatiekost op vraag van de lener terug betaald.

6.  Interbibliothecair leenverkeer 

Werken die in de bibliotheek niet voorhanden zijn, kunnen aangevraagd worden uit andere Vlaamse openbare bibliotheken via het InterBibliothecair Leenverkeer (IBL) tegen € 2, 00 per werk. Leerkrachten uit de Moerbeekse scholen kunnen gratis werken voor onderwijsdoeleinden aanvragen via IBL.

7.  Boetes en maningen

Indien de lener de geleende werken niet op tijd inlevert, moet hij een boete betalen.

Boete per geleend materiaal, max. 1 week te laat

€ 0,10

Boete per geleend materiaal, vanaf tweede week te laat

€ 0,20

Indien de lener de geleende werken na de derde herinnering niet terug brengt, wordt zijn lenerskaart geblokkeerd. Een volgende stap is een laatste aangetekende brief van het College van Burgemeester en Schepenen. Hiervoor wordt een extra administratieve kost van € 10 aangerekend.

8.  Verlies, beschadiging, diefstal

Bij het ontvangen van een beschadigd werk dient de gebruiker het personeel hiervan op de hoogte te stellen. Zo niet kan hij aansprakelijk worden gesteld. De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken. Bij verlies, onherstelbare beschadiging of diefstal moet hij de kostprijs van het werk betalen. De kostprijs van het werk wordt door de bibliothecaris bepaald.

Indien een gebruiker meldt dat een dvd niet kan worden afgespeeld en indien bij nazicht door het bibliotheekpersoneel blijkt dat de dvd kapot is, dan kan de gebruiker gratis een andere dvd lenen.

9.  Het gebruik van de publiekspc's en het internet

Het gebruik van de publiekspc's en internet is gratis tijdens de openingsuren.  Het gebruik van de pc's is beperkt tot een half uur. De tijdsduur kan verlengd worden indien er geen andere kandidaat-gebruikers zijn. Bij misbruik kan het bibliotheekpersoneel de gebruiker de toegang tot de pc's en het internet ontzeggen.

10.  Fotokopieën, prints

In de bibliotheek kunnen fotokopieën gemaakt worden en kan er worden geprint tegen volgende tarieven: zwart/wit :  A4: € 0,10 -- A3: € 0,15 ; kleur : A4: € 0,25 -- A3: € 0, 50

11.  Boekendienst aan huis

Gebruikers die (al dan niet tijdelijk) minder mobiel zijn, kunnen een beroep doen op de boekendienst aan huis. Een personeelslid van de bibliotheek brengt op vraag van de gebruiker maximum 10 boeken naar zijn/haar woonplaats. De uitleentermijn bedraagt 5 weken en kan op vraag van de gebruiker worden verlengd.

12.  Inleverbus

Buiten de openingsuren van de bibliotheek kunnen werken ingeleverd worden via de inleverbus. De inname wordt geregistreerd op de eerstvolgende werkdag, deze dag is bepalend voor de boeteberekening.

13.  Rookverbod

In alle lokalen van de bibliotheek geldt een absoluut rookverbod. 

14.  Uitsluiting uit de bibliotheek

Een lezer kan uitgesloten worden indien hij ondanks verscheidene maningen verzuimt zijn boeken terug te brengen en het vereiste maningsgeld te betalen, of indien hij de door hem verloren of beschadigde werken weigert te betalen. De bibliotheekraad adviseert de uitsluiting, op voorstel van de bibliothecaris.

15.  Elke ingeschreven gebruiker wordt verondersteld dit dienstreglement te kennen. Elke nieuwe gebruiker ontvangt een introductiebrochure met een beknopte versie van dit dienstreglement. Het volledige dienstreglement is te bekomen op aanvraag.

16. De bibliothecaris regelt alle gevallen die niet uitdrukkelijk in dit reglement zijn voorzien.