rss

Verkiezingen: Stemmen bij volmacht

Burgerzaken

Lindenplaats 7
9180 MOERBEKE
tel. 09 346 80 05
Mail ons

Openingsuren

Ook bancontact beschikbaar

Wat?

In België is er opkomstplicht, wat wil zeggen dat u als Belg verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al verblijft u in een ander land.

Als u niet kunt gaan stemmen, kunt u toch uw stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. U moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die uw afwezigheid verantwoorden.

Voor wie?

Voor iedereen met stemplicht die onmogelijk kan gaan stemmen.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart.

Wie kan een volmacht krijgen?

  • Je mag vrij kiezen wie je stem bij volmacht uitbrengt (de gemachtigde): de gemachtigde hoeft geen familielid te zijn of niet in dezelfde gemeente te wonen.
  • De gemachtigde moet zelf stemgerechtigd zijn.
  • Een gemachtigde mag maar één volmacht hebben. Met andere woorden: als je met verschillende personen op reis gaat, moet elke medereiziger een andere gemachtigde aanduiden.

Wie mag een volmacht geven?

Reden voor afwezigheid

Bewijs van afwezigheid

De kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden.

Medisch attest

De kiezer die om beroeps- of dienstredenen :

  • in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of zijn gevolg, die met hem daar verblijven;
  • die zich op de dag van de verkiezing in het binnenland bevindt, maar die in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te bieden.

Attest van de werkgever

De kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen.

Attest, afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven

De kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert.

Attest van de directie van de instelling waar de betrokkene verblijft

De kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te melden.

Attest van de religieuze overheid

De studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven.

Attest van de onderwijsinstelling

De kiezer die op de dag van de stemming tijdelijk verblijft in het buitenland wegens vakantie (of een andere niet beroepsreden), en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats vastgesteld is, na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, in het geval dat de kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te leggen, op grond van een verklaring op erewoord

Attest verblijf in het buitenland om andere dan beroepsredenen dat door de burgemeester of gemachtigde moet worden afgegeven

Procedures

De volmacht krijgen:

  • De volmacht vermeldt de verkiezingen waarvoor ze geldig is, de naam, de voornamen, de geboortedatum en het adres van de volmachtgever en van de gemachtigde.
  • Het volmachtformulier wordt door de volmachtgever en de gemachtigde ondertekend.

Gaan stemmen met een volmacht:

  • Op de dag van de stemming ga je naar het stembureau dat op de oproepingsbrief van de volmachtgever vermeld staat: de stem van de volmachtgever moet uitgebracht worden in het stembureau dat vermeld staat op de oproepingsbrief van de volmachtgever.
  • Je toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten: de oproepingsbrief van de volmachtgever, de volmacht, je identiteitskaart, je eigen oproepingsbrief en het attest.

Meer informatie?