rss

Leefloon

Het leefloon is een sociale uitkering die een minimuminkomen waarborgt aan personen met weinig of geen bestaansmiddelen. Ondermeer aan volgende voorwaarden moeten worden voldaan:

  • Nationaliteitsvoorwaarde: elke Belg, of vreemdeling die voldoet aan bijkomende voorwaarden.
  • Leeftijdsvoorwaarde: meerderjarig zijn, of minderjarigen ontvoogd door het huwelijk, ongehuwde minderjarigen met kinderlast of minderjarig en zwanger.
  • Verblijfsvoorwaarde: men dient gewoonlijk en bestendig in België te verblijven.
  • Onvoldoende bestaansmiddelen: de aanvrager mag niet/onvoldoende beschikken over bestaansmiddelen en niet in staat zijn deze te verwerven, hetzij door eigen inspanningen, hetzij op een andere manier. De betrokkene dient prioritair zijn rechten te laten gelden op sociale uitkeringen krachtens de Belgische of buitenlandse sociale wetgeving.
  • Werkbereidheid: voor de toekenning en het behoud van het leefloon, moet de betrokkene blijk hebben gegeven van zijn bereidheid tot tewerkstelling, tenzij dit om gezondheids- en billijkheidsredenen onmogelijk is.

Er worden 3 categorieën onderscheiden (situatie op 01.09.2018):   

CATEGORIE JAARBEDRAG (niet geïndexeerd)

Categorie samenwonenden

7.284,12 euro

Categorie alleenstaanden

10.926,19 euro

Categorie samenwonende  met een gezin te laste

15.057,85 euro

Contactpersonen

Maatschappelijk werker 
Noami Van Osselaer 
Tel. 09 326 71 96