rss

Pedagogisch project

Pedagogisch project

  • Het openbaar onderwijs ingericht door de gemeente Moerbeke is een product van de fundamenteel democratische overtuiging, dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij in een gemeenschap naast elkaar moeten kunnen bestaan en dat elk lid van die gemeenschap deel moet kunnen hebben aan de besluitvorming.
  • De onderwijsinstellingen zullen zelf het democratisch gedachtegoed bevorderen. Zij zullen middelen creëren opdat iedereen aan de besluitvorming zou kunnen deelnemen. De school zelf zal ook een samenleving moeten zijn waarin democratisering, gelijkwaardigheid en openheid bestaan.
  • Het openbaar onderwijs ingericht door de gemeente Moerbeke heeft tot doel de jongeren te begeleiden bij hun groei naar volwassenheid. Hierbij moet de verstandelijke, emotionele, morele, sociale, creatieve en lichamelijke ontwikkeling harmonisch aan bod komen.
  • Het openbaar onderwijs ingericht door de gemeente Moerbeke behoort tot het officieel neutraal onderwijs. De gemeentelijke onderwijsinstellingen zijn de dragers van belangrijke waarden. Zij eerbiedigen alle filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en hun kinderen. Ze moedigen de dialoog aan, ze indoctrineren niet en bestrijden elk vooroordeel. Ze confronteren uiteenlopende opvattingen. Ze dragen bij tot de kritische en creatieve integratie van de jongeren in de maatschappij. Ze willen hen leren samenwerken en samenleven in harmonie. Ze willen de leerlingen in staat stellen zin te geven aan hun leven.
  • Het openbaar onderwijs ingericht door de gemeente Moerbeke betracht sociale rechtvaardigheid. Het streeft naar de optimale ontplooiing van eenieders aanleg en mogelijkheden. Het houdt daarbij rekening met deze verschillen tussen de leerlingen. Het bestrijdt maatschappelijk bepaalde ongelijkheden, opdat iedereen reëel gelijke kansen zou krijgen.