rss

Notulen gemeenteraad januari 2017.

ZITTING VAN DINSDAG 31 JANUARI 2017

Tegenwoordig :

Robby De Caluwe, Burgemeester

Pierre De Bock, Marc Fruytier, Thierry Walbrecht, Schepenen

Rudy Van Megroot, OCMW-voorzitter

Inge Mertens, Frederic Dierinck, Greta Thierens, Koen Mertens, Guido Van Hoecke, Etienne Coppens, Arnold Willem, Gemeenteraadslid

Barbara Put, Secretaris

Afwezig :

Steven Aper, Bianca Noz, Gemeenteraadslid

Verontschuldigd :

Sarah Poppe, Vierde Schepen

Lut Van De Vijver, Marnik Cooreman, Chantal Francis, Gemeenteraadslid

DAGORDE.

Openbaar

1.GR/2017/000 - Voorafgaand visum financieel beheerder - rapport 2016.

2.GR/2017/001 - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde woningen en bijgebouwen - definitieve vaststelling.

3.GR/2017/002 - Renovatie van de ramen op de eerste verdieping van het gemeentehuis - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze.

4.GR/2017/003 - Aankoop zitmaaier - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze.

5.GR/2017/004 - Groenonderhoud voor sociale economie - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze.

6.GR/2017/005 - Verlenen van juridisch advies voor verschillende domeinen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

7.GR/2017/006 - Kennisname gemeentelijk klimaatactieplan.

8.GR/2017/008 - Kerkfabriek Sint-Filippus en Jacobus: budget 2017.

Besloten

9.GR/2017/007 - Aanwijzing omgevingsambtenaren.

Openbaar

 1. GR/2017/000- Voorafgaand visum financieel beheerder - rapport 2016.

Steven Aper, Bianca Noz is (zijn) niet aanwezig tijdens de behandeling van dit agendapunt.

Sarah Poppe, Lut Van De Vijver, Marnik Cooreman, Chantal Francis is (zijn) verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt.

De Gemeenteraad,

Gelet op het gemeentedecreet;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 166 van het gemeentedecreet de financieel beheerder in volle onafhankelijkheid eenmaal per semester aan de gemeenteraad rapporteert over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen beslissingen;

Gelet op het rapport van de financieel beheerder,

Met 11 niet gestemd (Robby De Caluwe, Pierre De Bock, Marc Fruytier, Thierry Walbrecht, Inge Mertens, Frederic Dierinck, Greta Thierens, Koen Mertens, Guido Van Hoecke, Etienne Coppens, Arnold Willem)

Besluit

Enig Art. Neemt kennis van het rapport van de financieel beheerder over de uitvoering van haar taak van voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen beslissingen in 2016, overeenkomstig artikel 166 van het gemeentedecreet.

 1. GR/2017/001 - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde woningen en bijgebouwen - definitieve vaststelling.

Steven Aper, Bianca Noz is (zijn) niet aanwezig tijdens de behandeling van dit agendapunt.

Lut Van De Vijver, Marnik Cooreman, Chantal Francis is (zijn) verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt.

De Gemeenteraad,

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid titel II, hoofdstuk 2. Ruimtelijke uitvoeringsplannen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administratie die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen;

Gelet op de omzendbrief RO 97/02 van 14 maart 1997 over het gemeentelijk structuurplanningsproces;

Gelet op het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV);

Gelet op het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan van de provincie Oost-Vlaanderen (PRS);

Overwegende dat de Vlaamse decreetgever elke gemeente de taak oplegt om een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan vast te stellen, waarbij het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zich richt naar het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en naar het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan van de provincie waarbinnen de gemeente ligt;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 3 mei 2011 houdende definitieve aanvaarding van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan;

Gelet op het goedkeuringsbesluit van 8 september 2011 van de Deputatie van de Provincieraad over het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Moerbeke met in acht name van de geciteerde overwegingen en uitsluitingen conform artikel 2.1.16 § 9 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen belast is met het opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en de nodige maatregelen moet nemen om tot opmaak over te gaan;

Gelet op het besluit van 21 november 2011 van het college van burgemeester en schepenen met betrekking tot de prioriteitenlijst voor de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan als volgt:

1)      Site suikerfabriek

2)      Zonevreemde bedrijven (met en zonder planologisch attest), zonevreemde woningen en zonevreemde bijgebouwen;

Gelet op het voorstel van prioriteitenlijst vastgesteld door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) in haar vergadering van 12 januari 2012;

 1. Site suikerfabriek

 2. Zonevreemde bedrijven (met en zonder planologisch attest), woningen en bijgebouwen

 3. Tuinbouwbedrijven

 4. Zonevreemde sport en recreatie;

  Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2012 waarbij, in navolging van het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) van 12 januari 2012, aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht wordt gegeven om de nodige maatregelen te nemen om over te gaan tot de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen conform de volgende prioriteiten:

 1. Site suikerfabriek

 2. Zonevreemde bedrijven (met en zonder planologisch attest), woningen en bijgebouwen

 3. Tuinbouwbedrijven

 4. Zonevreemde sport en recreatie;

  Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 oktober 2012 waarbij in navolging van het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) van 2 augustus 2012, beslist wordt om aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven om de nodige maatregelen te nemen om over te gaan tot de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen conform de volgende prioriteiten:

 1. Site suikerfabriek;

 2. Zonevreemde bedrijven (met en zonder planologisch attest), woningen en bijgebouwen;

 3. Tuinbouwbedrijven;

 4. Zonevreemde sport en recreatie.

 5. Horecacluster Eksaardedam-Meersdael.

  Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 februari 2012 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

  Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 januari 2013 betreffende de goedkeuring van de gunning van deze opdracht aan Mebumar Belgie nv, Damstraat 218 te 9180 Moerbeke-Waas tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver;

  Gelet op het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan ‘zonevreemde woningen en bijgebouwen zoals opgemaakt door EVOLTA (voorheen Mebumar);

  Gelet op de plenaire vergaderingen van 17 december 2015 en 3 mei 2016;

  Gelet op de adviezen van:

  -          Ruimte Vlaanderen

  -          Provincie Oost-Vlaanderen

  -          GECORO

  -          Onroerend Erfgoed

  -          Landbouw en Visserij

  -          Agentschap Natuur en Bos

  -          LNE – Natuurlijke rijkdommen

  -          LNE – veiligheidsrapportage

  -          LNE – dienst MER

  -          VMM

  -          AWV

  -          De Lijn

  -          Toerisme Vlaanderen

  -          BLOSO – Sport Vlaanderen

  -          Polder van Moerbeke

  Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2016 houdende voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘zonevreemde woningen en bijgebouwen’ bestaande uit de plannen, de toelichtingsnota en de stedenbouwkundige voorschriften;

  Gelet op het openbaar onderzoek gehouden van 1 augustus 2016 tot en met 29 september 2016, waarbij volgende adviezen en bezwaren werden toegezonden aan de Gemeentelijk Commissie voor Ruimtelijke Ordening  toegestuurd (GECORO):

 • Advies Provincie Oost-Vlaanderen (23/09/2016)

 • Advies Departement Ruimte Vlaanderen (23/09/2016)

 • Bezwaarschrift 1 - Agentschap Natuur en Bos (13/09/2016)

 • Bezwaarschrift 2 (04/08/2016);

  Gelet op het advies van de GECORO van 7 december 2016 om naar aanleiding van het openbaar onderzoek volgende aanpassingen door te voeren op het RUP zonevreemde woningen en bijgebouwen:

  -       Op grafisch plan:

 • Perceel Drongendreef 82 mee opnemen in overdruk “Woonkern” tot aan het verlengde van de rechter zijdelingse perceelsgrens van Drongendreef 90 (perceel 687N).

  -       In stedenbouwkundige voorschriften:

  Volgende bepaling wordt uit de voorschriften voor artikels 2 t.e.m. 5 geschrapt:

  “Bestaande vergunde bijgebouwen mogen verbouwd worden, alsook herbouwd en uitgebreid worden tot maximaal 40m².” en vervangen door:

  “Bestaande, vergunde bijgebouwen mogen verbouwd en herbouwd worden. Herbouwen op een gewijzigde plaats moet uitdrukkelijk gemotiveerd worden vanuit een betere integratie in de omgeving, een betere terreinbezetting of een kwalitatief concept. De bestaande, vergunde bijgebouwen kunnen met maximum 40m² uitgebreid worden.”

  De mogelijkheid voor het uitbreiden van de bestaande, vergunde bijgebouwen geldt niet voor de bijgebouwen bij geïsoleerde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied (artikel 5),

  Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Art. 1. Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde woningen en bijgebouwen, bestaande uit een verordend grafisch plan, de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften en een toelichtingsnota waarin de vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zijn opgenomen, definitief vast te stellen met de aanpassingen voorgesteld door de GECORO in haar advies van 7 december 2016 als volgt:

-       Op grafisch plan:

 • Perceel Drongendreef 82 mee opnemen in overdruk “Woonkern” tot aan het verlengde van de rechter zijdelingse perceelsgrens van Drongendreef 90 (perceel 687N).

  -       In stedenbouwkundige voorschriften:

  Volgende bepaling wordt uit de voorschriften voor artikels 2 t.e.m. 5 geschrapt:

  “Bestaande vergunde bijgebouwen mogen verbouwd worden, alsook herbouwd en uitgebreid worden tot maximaal 40m².” en vervangen door:

  “Bestaande, vergunde bijgebouwen mogen verbouwd en herbouwd worden. Herbouwen op een gewijzigde plaats moet uitdrukkelijk gemotiveerd worden vanuit een betere integratie in de omgeving, een betere terreinbezetting of een kwalitatief concept. De bestaande, vergunde bijgebouwen kunnen met maximum 40m² uitgebreid worden.”

  De mogelijkheid voor het uitbreiden van de bestaande, vergunde bijgebouwen geldt niet voor de bijgebouwen bij geïsoleerde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied (artikel 5).

  Art. 2. Een afschrift van deze beslissing, het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘zonevreemde woningen en bijgebouwen’en het volledig advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) toe te sturen aan de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, het Departement Ruimte Vlaanderen en de bevoegde planologisch ambtenaar.

  Art. 3. Deze beslissing ter kennis te brengen en van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252§ 1 van het gemeentedecreet.

 1. GR/2017/002 - Renovatie van de ramen op de eerste verdieping van het gemeentehuis - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze.

Steven Aper, Bianca Noz is (zijn) niet aanwezig tijdens de behandeling van dit agendapunt.

Lut Van De Vijver, Marnik Cooreman, Chantal Francis is (zijn) verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt.

De Gemeenteraad,

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2;

Overwegende dat de ramen op de eerste verdieping van het gemeentehuis nog enkel glas hebben;

Overwegende dat de vervanging van enkel glas door dubbel glas niet alleen het comfort van de personeelsleden verbetert, maar tevens energiebesparend is en dus kostenbesparend;

Gelet op het inspectieverslag van Monumentenwacht van de Provincie Oost-Vlaanderen waaruit blijkt dat nieuwe ramen te overwegen zijn omdat veel ramen ingerot zijn;

Overwegende dat het rendement van dubbel glas inderdaad veel beter zal zijn als ook de ramen zelf worden vernieuwd;

Gelet op het ontwerp van bestek dat werd opgemaakt voor de opdracht “Renovatie van de ramen op de eerste verdieping van het gemeentehuis”;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 33.000,00 excl. btw of € 39.930,00 incl. 21% btw;

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in 0050-00 AR 2210000 , Actie A 5.7.1;

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Art. 1. Goedkeuring te verlenen aan het bestek en de raming voor de opdracht “Renovatie van de ramen op de eerste verdieping van het gemeentehuis.” De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 33.000,00 excl. btw of € 39.930,00 incl. 21% btw.

Art. 2. Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Art. 3. De uitgave voor deze opdracht te voorzien in in 0050-00 AR 2210000 , Actie A 5.7.1.

 1. GR/2017/003 - Aankoop zitmaaier - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze.

Steven Aper, Bianca Noz is (zijn) niet aanwezig tijdens de behandeling van dit agendapunt.

Lut Van De Vijver, Marnik Cooreman, Chantal Francis is (zijn) verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt.

De Gemeenteraad,

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3;

Overwegende dat de huidige zitmaaier verouderd is en best vervangen wordt; dat bij de keuze van een nieuwe zitmaaier geopteerd wordt voor een meer wendbaar toestel waarbij het gras ook verpulverd kan worden achtergelaten;

Overwegende dat bij de keuze van een bepaald type toestel rekening wordt gehouden met de mogelijke tijdswinst en een properder gemeente;

Gelet op het ontwerp van bestek voor de opdracht “Aankoop zitmaaier”;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 17.000,00 excl. btw of € 20.570,00 incl. btw;

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien zal worden in het budget van 2017 door verhoging van het krediet op artikel A-OV10 / BI 0680-00 / AR 2300000;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen,

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Art. 1. Goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2008/239 en de raming voor de opdracht “Aankoop zitmaaier”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 17.000,00 excl. btw of € 20.570,00 incl. btw.

Art. 2. Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Art. 3. De uitgave voor deze opdracht te voorzien bij budgetwijziging in het budget 2017 op artikel A-OV10 / BI 0680-00 / AR 2300000.

 1. GR/2017/004 - Groenonderhoud voor sociale economie - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze.

Steven Aper, Bianca Noz is (zijn) niet aanwezig tijdens de behandeling van dit agendapunt.

Lut Van De Vijver, Marnik Cooreman, Chantal Francis is (zijn) verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt.

De Gemeenteraad,

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2;

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Groenonderhoud voor sociale economie” een bestek met nr. 2017/241 werd opgesteld door de dienst Secretariaat;

Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 24 maanden;

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet beschikte over de exact benodigde hoeveelheden;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2017 op artikel 0680-00/6146100,

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Art. 1. Goedkeuring te verlenen aan het bestek voor de opdracht “Groenonderhoud voor sociale economie”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

Art. 2. Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Art. 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2017 op artikel 0680-00/6146100.

 1. GR/2017/005 - Verlenen van juridisch advies voor verschillende domeinen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Steven Aper, Bianca Noz is (zijn) niet aanwezig tijdens de behandeling van dit agendapunt.

Lut Van De Vijver, Marnik Cooreman, Chantal Francis is (zijn) verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt.

De Gemeenteraad,

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 209.000,00 excl. btw niet overschreden; dienstencategorie 21);

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;

Overwegende dat ons bestuur meer en meer geconfronteerd wordt met juridische problematieken waarvoor deskundig advies nodig is;

Overwegende dat ons bestuur niet beschikt over alle juridisch voorkomende kwalificaties en derhalve een overeenkomst wenst af te sluiten voor juridische ondersteuning op verschillende domeinen; dat het niet uitsluitend gaat over vertegenwoordiging voor de rechtbank;

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Verlenen van juridisch advies voor verschillende domeinen” een bestek werd opgesteld;

Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1: Verlenen van juridisch advies betreffende overheidsopdrachten;
* Perceel 2: Verlenen van juridisch advies betreffende arbeidsrecht en rechtspositieregeling;
* Perceel 3: Verlenen van juridisch advies betreffende andere domeinen dan deze beschreven in de andere percelen;

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

Definitieve agenda met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1. Goedkeuring te verlenen aan het bestek voor de opdracht “Verlenen van juridisch advies voor verschillende domeinen”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

Art. 2. Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 1. GR/2017/006 - Kennisname gemeentelijk klimaatactieplan.

Steven Aper, Bianca Noz is (zijn) niet aanwezig tijdens de behandeling van dit agendapunt.

Lut Van De Vijver, Marnik Cooreman, Chantal Francis is (zijn) verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt.

De Gemeenteraad,

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Gelet op het feit dat de gemeenteraad in zitting van 26 mei 2015 besliste het Burgemeestersconvenant te ondertekenen;

Overwegende dat door de ondertekening van het Burgemeestersconvenant op 19 juni 2015 de gemeente Moerbeke zich samen met 6 Wase gemeenten engageert om tegen 2020 een gezamenlijke CO2-reductie van minstens 20% te realiseren;

Overwegende dat binnen het jaar na ondertekening van het Burgemeestersconvenant wordt verwacht dat de gemeente een CO2-nulmeting en een SEAP (duurzaam energieactieplan/klimaatplan) voor haar grondgebied opmaakt en bezorgt aan het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant;

Overwegende dat in het SEAP wordt aangegeven welke reductiedoelstelling de zeven Wase gemeenten gezamenlijk tegen 2020 nastreven en welke gezamenlijke maatregelen hiervoor nodig zijn;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 april 2016 houdende goedkeuring van het gezamenlijk klimaatplan (SEAP optie 2) en de daarin opgenomen reductiedoelstelling;

Gelet op het voorstel van gemeentelijk actieplan opgemaakt in overleg met bevoegde diensten en beleidsmakers, waar de algemene maatregelen van het gezamenlijk klimaatplan worden vertaald in concrete gemeentelijke acties (met toegewezen verantwoordelijken, timing en middelen),

Besluit

Art. 1. Kennis te nemen van het gemeentelijk klimaatactieplan.

Art. 2. Deze beslissing ter kennis te brengen aan de heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252§ 1 van het gemeentedecreet.

 1. GR/2017/008 - Kerkfabriek Sint-Filippus en Jacobus: budget 2017.

Steven Aper, Bianca Noz is (zijn) niet aanwezig tijdens de behandeling van dit agendapunt.

Lut Van De Vijver, Marnik Cooreman, Chantal Francis is (zijn) verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt.

De Gemeenteraad,

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;

Gelet op de beslissing van 19 december 2016 van de kerkraad Sint Filippus en Jacobus (Koewacht) houdende voorstel tot budget 2017;

Gelet op de meerjarenplanning 2014-2019 zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013 en de geactualiseerde meerjarenplanning goedgekeurd bij besluit van de gemeenteraad van 21 oktober 2014;

Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het budget de grenzen van het bedrag, opgenomen in het meerjarenplan, niet overschrijdt; dat derhalve het budget 2017 dan nog enkel ter kennisneming van de gemeenteraad worden voorgelegd,

Met 12 niet gestemd (Robby De Caluwe, Pierre De Bock, Marc Fruytier, Thierry Walbrecht, Sarah Poppe, Inge Mertens, Frederic Dierinck, Greta Thierens, Koen Mertens, Guido Van Hoecke, Etienne Coppens, Arnold Willem)

Besluit

Art. 1. Kennis te nemen van het budget 2017 van de kerkfabriek SINT-FILIPPUS EN JACOBUS (KOEWACHT) als volgt:

exploitatie ontvangsten

€ 0,00

exploitatie uitgaven

€ -9.970,00

Negatief saldo eigen dienstjaar

€ - 9.970,00

Gecorrigeerd overschot

€ 2.220,21

Negatief saldo voor toelage

€ -7.749,79

De gemeentelijke toelage bedraagt 1/3 van € 7.749,79 of € 2.583,01.

Investeringsontvangsten

€ 20.000,00

Investeringsuitgaven

€ 20.000,00

De gemeentelijke toelage bedraagt 1/3 van € 20.000,00 of € 6.666,67.

Art. 2. Deze beslissing te hechten aan het budget 2017 welke er integraal deel van uitmaakt.

Art. 3. Deze beslissing ter kennis te brengen van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Besloten

 1. GR/2017/007 - Aanwijzing omgevingsambtenaren.

Steven Aper, Bianca Noz is (zijn) niet aanwezig tijdens de behandeling van dit agendapunt.

Lut Van De Vijver, Marnik Cooreman, Chantal Francis is (zijn) verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt.

De Gemeenteraad,

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en haar uitvoeringsbesluiten, voor wat betreft het aspect ruimtelijke ordening;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende de algemene bepalingen inzake milieubeleid, het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), de indelingslijst bij Vlarem II als bijlage 1 vanaf 23 februari 2017 en het besluit van de Vlaamse regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III), voor wat betreft het aspect milieu;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2003 houdende aanstelling van de intergemeentelijke milieuambtenaar als ambtenaar belast met de controle op de als hinderlijk ingedeelde inrichtingen klasse 2 en 3;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 november 2011 houdende aanstelling van de heer Mathias Beeldens als stedenbouwkundig ambtenaar;

Overwegende dat de heer Mathias Beeldens, stedenbouwkundig ambtenaar, voldoet aan de overgangsbepalingen van artikel 394/1 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en de uitvoeringsbesluiten van 13 februari 2015 en 27 november 2015 en dus geacht wordt als gemeentelijke omgevingsambtenaar te zijn aangewezen vanaf 23 februari 2017;

Overwegende dat de heer Vande Putte Hans, intergemeentelijke milieuambtenaar, voldoet aan de bepalingen van artikel 143 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en de uitvoeringsbesluiten van 13 februari 2015 en 27 november 2015 en derhalve wordt aangewezen als gemeentelijke omgevingsambtenaar vanaf 23 februari 2017;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen,

Besluit

Art. 1. Kennis te nemen van de vaststelling dat de heer Mathias Beeldens, stedenbouwkundig ambtenaar, voldoet aan de overgangsbepalingen van artikel 394/1 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en de uitvoeringsbesluiten van 13 februari 2015 en 27 november 2015 en dus als gemeentelijke omgevingsambtenaar is aangewezen vanaf 23 februari 2017.

Art. 2. Kennis te nemen van de vaststelling dat de heer Vande Putte Hans, intergemeentelijke milieuambtenaar, voldoet aan de bepalingen van artikel 143 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en de uitvoeringsbesluiten van 13 februari 2015 en 27 november 2015 en dus als gemeentelijke omgevingsambtenaar is aangewezen vanaf 23 februari 2017.

Art. 3. Deze beslissing ter kennis te brengen van de betrokkenen en aan de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252§1 van het gemeentedecreet.

Namens de gemeenteraad,

Barbara Put

Get. Secretaris

Robby De Caluwe

Get. Burgemeester

Terug naar alle nieuws