rss

Gemeenteraad 24 april 2018

GEMEENTE

9180 MOERBEKE.

Bijeenroeping van de gemeenteraad.

Gemeentedecreet.

Art.21. Behalve in spoedeisende gevallen en behalve in geval van toepassing van artikel 7, § 1, wordt de oproeping ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering aan het raadslid bezorgd.

De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en bevat een toelichtende nota bij elk agendapunt, alsook de voorstellen van beslissing. De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn. Voor elk agendapunt wordt het dossier dat erop betrekking heeft, ter beschikking van de gemeenteraadsleden gesteld vanaf de verzending van de agenda.

Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de oproeping van de gemeenteraadsleden wordt verzonden en de wijze waarop het dossier dat op de agenda betrekking heeft, ter beschikking wordt gesteld. De gemeentesecretaris of de door hem aangewezen ambtenaren verstrekken aan de gemeenteraadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen over stukken die in het dossier voorkomen. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de inlichtingen worden verstrekt.

Art.24. De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit de vergaderingen.

Art.26. De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is. De raad kan echter, als hij tweemaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een derde oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de derde maal op de agenda voorkomen. De termijnen, bedoeld in artikel 21 en 23, worden voor deze tweede en derde oproeping teruggebracht tot twee dagen. In deze oproepingen wordt vermeld dat het om een tweede of derde oproeping gaat. In de derde oproeping worden de bepalingen van dit artikel overgenomen.

Art.29. Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen als het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren. Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld.

Art.34. De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt verstaan, meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Art.35. - § 1. De stemmingen in de gemeenteraad zijn openbaar.

§ 2. Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd:

1° de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen:

2° het aanwijzen van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen;

3° individuele personeelszaken.

§ 3. Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen in § 2 stemmen de leden van de gemeenteraad mondeling. Het huishoudelijk reglement kan een regeling invoeren die gelijkwaardig is met een mondelinge stemming. Als dusdanig worden de mechanisch uitgebrachte naamstemming en de stemming bij zitten en opstaan of bij handopsteking beschouwd. Ongeacht de bepalingen van het huishoudelijk reglement wordt er mondeling gestemd telkens als een derde van de aanwezige leden hierom verzoekt.

§ 4. De voorzitter stemt het laatst, behalve bij geheime stemming.

9180 Moerbeke, 16 april 2018

De voorzitter, van de gemeenteraad 9180 Moerbeke, heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad, op dinsdag, 24 april 2018 te 19:30, in het gemeentehuis.

AGENDA.

Openbaar

1. - GR/2018/022 - Goedkeuring notulen vorige gemeenteraadszitting.

2. - GR/2018/023 - Kennisname aanstelling van rechtswege financieel directeur en vaststelling weddeschaal.

3. - GR/2018/024 - Kennisname aanstelling van rechtswege algemeen directeur en aanstelling adjunct-algemeen directeur en vaststelling weddeschalen.

4. - GR/2018/025 - Goedkeuring nieuwe functiebeschrijvingen financieel directeur, algemeen directeur en adjunct-algemeen directeur.

5. - GR/2018/026 - Oprichting gemeenschappelijk managementteam gemeente-OCMW.

6. - GR/2018/027 - Goedkeuring nieuw organogram.

7. - GR/2018/028 - Vervanging algemeen directeur bij verhindering of afwezigheid.

8. - GR/2018/029 - Oprichting gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk.

9. - GR/2018/030 - Vaststelling huurovereenkomst lokaal Kruisstraat met VZW Crevestraat.

10. - GR/2018/031 - Intercommunale Durme-Moervaart: kennisname agenda algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag.

11. - GR/2018/032 - Intercommunale Westlede: kennisname agenda buitengewone algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag.

12. - GR/2018/033 - Reglement tot vaststelling van de voorwaarden waaronder door de gemeente een borgstelling kan worden verleend voor infrastructuurwerken door de KLJ.

13. - GR/2018/034 - Eedaflegging van de financieel directeur.

14. - GR/2018/035 - Eedaflegging van de algemeen directeur.

15. - GR/2018/036 - Eedaflegging van de adjunct algemeen directeur.

Algemeen directeur Burgemeester

K. Van de Sompel R. De Caluwé

Nota:

Zonder afbreuk te doen aan uw prerogatieven als raadslid, verzoeken wij u vriendelijk om aanvullingen en/of opmerkingen betreffende de op de agenda vermelde punten ten laatste één werkdag voorafgaand aan de gemeenteraadszitting schriftelijk aan de algemeen directeur te bezorgen.

Terug naar alle nieuws