rss

Notulen gemeenteraad 27 februari 2018.

ZITTING VAN DINSDAG 27 FEBRUARI 2018

Tegenwoordig

Robby De Caluwe, Burgemeester

Pierre De Bock, Marc Fruytier, Thierry Walbrecht, Sarah Poppe, Schepenen

Inge Mertens, Frederic Dierinck, Koen Mertens, Lut Van De Vijver, Guido Van Hoecke, Ann De Winne, Etienne Coppens, Arnold Willem, Fiona De Rudder, Gemeenteraadslid

Barbara Put, Secretaris

Afwezig :

Bianca Noz, Gemeenteraadslid

Verontschuldigd : 

Rudy Van Megroot, OCMW-voorzitter

Greta Thierens, Marnik Cooreman, Gemeenteraadslid

DAGORDE.

Openbaar

1. GR/2018/010 - Goedkeuring notulen vorige gemeenteraadszitting.

2. GR/2018/011 - Goedkeuring verkoopakte perceel Heidestraat.

3. GR/2018/013 - Goedkeuring onderhandse verkoop perceel grond (voorheen gracht) Terwestvaart.

4. GR/2018/012 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze voor fase 1 van het sportcomplex.

5. GR/2018/014 - Toegevoegd punt door fractie CD&V op de dagorde gevraagd: Herstellingsplannen en proefopstelling Ledestraat.

6. GR/2018/015 - Toegevoegd punt door fractie CD&V op de dagorde gevraagd: vraag of de gemeenteraadsleden akkoord zijn om de verkeerscommissie opnieuw samen te roepen met als motivatie 1. de opvolging stand van zaken safe charter voor Moerbeke-Waas 2. de voortgangsstaat in verband met de opvolging van de herinrichting van de dorpskern en 3. de samenwerking met de firma AACON uit Wommelgem voor het verlenen van verkeerstechnische adviezen 4. Bijkomende bezorgheden vanuit de CD&V fractie in verband met mobiliteitsproblemen

7. GR/2018/016 - Toegevoegd punt door fractie CD&V op de dagorde gevraagd:Werken aan een propere samenleving ZONDER zwerfafval. Vraag dat de gemeenteraadsleden een duidelijke visie verdedigen omtrent het toekomstig maximaal verhinderen van vervuiling door blikjes en PET flessen groot en klein formaat en het invoeren van statiegeld hiervoor.

Openbaar

  1. GR/2018/010 - Goedkeuring notulen vorige gemeenteraadszitting.

De notulen van de vorige gemeenteraad worden unaniem goedgekeurd.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

  1. GR/2018/011 - Goedkeuring verkoopakte perceel Heidestraat.

De Gemeenteraad,

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2018 houdende principebeslissing openbare verkoop perceel Heidestraat;

Gelet op het schattingsverslag van de heer Etienne Rooms, landmeter-expert;

Gelet op de ontwerpakten van verkoop, opgesteld door Notariskantoor Roegiers en Tack uit Wachtebeke;

Gelet op de gevoerde publicatie;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Art. 1. Goedkeuring te verlenen aan de openbare verkoop van het perceel bouwgrond in de Heidestraat, kadastraal gekend onder sectie H, 794/T met een oppervlakte van 390 m², dat zal doorgaan op dinsdag 13 maart om 19u in het Buurthuis, Kruisstraat, Weststraat 13 te 9180 Moerbeke.

Art. 2. Goedkeuring te verlenen aan de ontwerpakte verkoop zoals opgesteld door notariskantoor Roegiers en Tack uit Wachtebeke.

Art. 3. De burgemeester en de gemeentesecretaris te machtigen namens de gemeente Moerbeke de akte te ondertekenen.

Art. 4. Deze beslissing ter kennis te brengen van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252§ 1 van het gemeentedecreet.

  1. GR/2018/013 - Goedkeuring onderhandse verkoop perceel grond (voorheen gracht) Terwestvaart.

De Gemeenteraad,

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op de omzendbrief BB 2010/02 van 12 februari 2010 – vervreemding van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van erkende erediensten – procedure;

Overwegende dat de gemeente eigenaar is van een perceel grond (bedding van een afgeschafte waterloop) gelegen tussen de eigendommen, Terwestvaart 57 en 59, en die bedding verhuurde aan de bewoonster van de woning Terwestvaart 59;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen, naar aanleiding van de verkoop van de woning Terwestvaart 59, aan de notaris belast met de verkoop, de wens heeft uitgedrukt dit perceel te willen verkopen;

Overwegende dat de nieuwe eigenaars van de woning Terwestvaart 59, het perceel wensen aan te kopen;

Overwegende dat het algemene beginsel bij de verkoop van een onroerend goed de openbare verkoop is en dat de onderhandse verkoop in principe een uitzondering is omdat de hele bevolking immers de gelegenheid moet krijgen om een bod te doen; dat in onderhavig geval er een bijzondere motivering is om af te wijken van het principe van openbare verkoop, namelijk dat door de aard en de ligging van het perceel het niet aangewezen is dat een andere burger, dan de aangrenzende eigenaar, het goed aankoopt;

Overwegende dat het gemeentebestuur in het kader van het algemeen belang wel de andere aangrenzende buur de gelegenheid heeft geboden om ook zijn interesse tot aankoop mee te delen;

Overwegende dat beide bewoners geïnteresseerd waren in de aankoop van het perceel zodat het college van burgemeester en schepenen het voorstel heeft gedaan dat beide elk voor de helft aankopen;

Overwegende dat de eigenaar van de woning Terwestvaart 57 niet geïnteresseerd was in een gedeeltelijke aankoop;

Overwegende derhalve dat het college van burgemeester en schepenen beide geïnteresseerden gevraagd heeft om een bod uit te brengen op het geheel;

Overwegende dat enkel de eigenaar van de woning Terwestvaart 59 een bod heeft uitgebracht van € 2.150,00;

Gelet op het opmetings- en schattingsverslag van de heer Etienne Rooms, landmeter-expert; dat het perceel geschat is op € 1.380,00;

Overwegende dat de eigenaar van Terwestvaart 59 de verkoop via notariskantoor  Roegiers en Tack uit Wachtebeke wil laten verlopen;

Gelet op de ontwerpakte van verkoop, opgesteld door Notariskantoor Roegiers en Tack uit Wachtebeke;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Art. 1. Goedkeuring te verlenen aan de onderhandse verkoop van het perceel grond in de Terwestvaart, kadastraal gekend als sectie H, zonder perceelnummer voor een prijs van € 2.150,00 en met een oppervlakte van 45,51 m² zoals opgemeten door de heer Etienne Rooms, beëdigd landmeter-schatter.

Art. 2. Goedkeuring te verlenen aan de ontwerpakte verkoop zoals opgesteld door notariskantoor Roegiers en Tack uit Wachtebeke.

Art. 3. De burgemeester en de gemeentesecretaris te machtigen namens de gemeente Moerbeke de akte te ondertekenen.

Art. 4. Deze beslissing ter kennis te brengen en van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252§ 1 van het gemeentedecreet.

  1. GR/2018/012 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze voor fase 1 van het sportcomplex.

De Gemeenteraad,

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 september 2015 houdende toetreding tot de divisie Secundaire Diensten (S) van FARYS|TMVW (en conform de lopende transitie tot haar rechtsopvolger TMVS), volgens de modaliteiten vastgelegd in de statuten van de FARYS|TMVW;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 februari 2016 waarbij principieel wordt ingestemd met de samenwerking met FARYS voor de bouw van een nieuwe sporthal en het voorgestelde plan van aanpak, met dien verstande dat de gemeente te allen tijde kan beslissen om al dan niet verder te gaan, afhankelijk van de financiële implicaties;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 mei 2016 houdende goedkeuring van de selectieleidraad voor de opdracht voor het aanstellen van een ontwerper voor de bouw van een sportcomplex te Moerbeke en het voorstel om de oproep tot kandidaatstelling via de onderhandelingsprocedure met voorafgaande Europese bekendmaking te voeren;

Gelet op het besluit van 8 augustus 2016 van het college van burgemeester en schepenen houdende goedkeuring van het selectieverslag zoals opgemaakt door FARYS;

Gelet op het besluit van 6 september 2016 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de lastvoorwaarden voor de opdracht voor het aanstellen van een ontwerper voor de bouw van en sportcomplex;

Gelet op het besluit van 21 februari 2017 van het college van burgemeester en schepenen houdende goedkeuring van het gunningsverslag voor de aanstelling van een ontwerper voor de bouw van een sportcomplex;

Gelet op het besluit van 27 februari 2017 van het college van burgemeester en schepenen houdende gunstig advies voor de toekenning van een gebruiksrecht van de sportterreinen aan Farys;

Overwegende dat de gemeenteraad op basis van de drie voorgelegde varianten bij besluit van 12 september 2017 goedkeuring heeft verleend aan variante 2 van het masterplan;

Overwegende dat geopteerd wordt om het project op te delen in een aantal deelprojecten;

Overwegende dat heden een lastenboek werd opgemaakt voor één deelproject, met name de aanleg van twee voetbalterreinen waarvan één in kunstgras en één in natuurgras;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 791.172,27 incl. 21% btw;

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;

Gelet op de tussenkomst van fractie CD&V:

"We hebben een genuanceerd standpunt : enerzijds steunen we de kern van de actie, anderzijds vragen we bijsturing waardoor we ons bij dit agendapunt onthouden.

Wat we steunen :

Sport en bewegen is zeer belangrijk voor de gezondheid van ons allemaal.  Het is goed dat we over degelijke basissportinfrastructuur ( voetbal, volleybal, tennis, …)kunnen beschikken in onze gemeente.  Het kan niet dat we voor basissport  naar andere gemeenten moeten uitwijken, omdat we dan minder inwoners gaan sporten en dat is niet gezond.  We steunen de eerste fase van de ontwikkeling van het plan, met name de aanleg van 2 voetbalvelden. De correctie in min weliswaar van de fout van  200.000 euro  waardoor we uitkomen op een 800.000 euro in plaats van een miljoen euro.

Wat we bijgestuurd willen zien :

-          Bewegen en sporten doen we bijlage niet alleen in het sportcomplex : goede voet- en fietspaden zijn bijzonder basaal en verdienen evenveel aandacht omdat dit door heel veel inwoners hun dagelijkse belangrijke ‘bewegingsdosis’ is.  De wandel- en fietspaden verdienen dus extreem veel prioritair onderhoud en dat missen we nu teveel in Moerbeke.  Er zijn ook vaak geen toereikende middelen voor, we vinden dat hier meer de nadruk moet op gelegd worde zie ook ons punt over de verkeerscommissie verder.

-          De volgende fasen voor de bouw van de sporthal en dergelijke zijn reeds gepland lezen we in het verslag van de sportraad, maar het prijskaartje is nog niet gekend.  We kregen op onze vraag wel een spreidingsplan met een schatting van de  investeringslast en wat dit voor de begroting door afdracht aan de intercommunale Farys zal betekenen.  Sinds de gemeenteraad van maart 2017  vragen we naar een duidelijk afsprakenplan met alle sportclubs die van het sportcomplex zullen gebruik maken : in welke mate zal welke vereniging wat zelf kunnen uitbaten en hierdoor  inkomsten voor de eigen vereniging genereren ? Wat kunnen de sportclubs zelf aan, hoever kunnen ze gaan met ledenbijdragen en waar stopt het voor hen ? Welk bedrag is de gemeente bereid mee te financieren, en welke criteria worden gehanteerd voor de verdeling over de sportclubs …  en dit ook ten opzichte van de andere  Moerbeekse (bvb jeugd-) verenigingen ? We vinden de financiële planning essentieel voor de begroting van de sportclubs en dit is een oefening die Moerbeke zelf goed moet voorbereiden om niet voor al te grote verrassingen te komen.  We kijken uit naar dit financieel plan van afspraken."

Gelet op de tussenkomst van fractie Sp.a-Groen:

"Wij vinden dat een gemeentebestuur best wat ambities mag hebben. Ambities op het vlak van mobiliteit, goede voet- en fietspaden, op het vlak van  onderwijs, milieuzorg, voorzieningen voor ouderen, sociaal beleid, cultuur ,wonen,werken en ontspanning….een lange rij van domeinen waarin we echt ons best moeten doen voor de burger en voor een aangename en leefbare gemeente. Inspanningen voor een goed sportbeleid en degelijke sportinfrastructuur horen daar zeker bij.

De inspanningen en ambities vereisen evenwicht en visie en kunnen maar slagen als er een goed onderbouwd financieel plan is.

Willen we als al dan niet gefusioneerde gemeente onze kansen maximaal benutten, willen we voor een stuk  aan de visie van de Vlaamse bouwmeester inzake het wonen op het platteland beantwoorden dan zullen we hoe dan ook onze ambities op veel vlakken moeten doseren, bijsturen of op zijn minst met mekaar in evenwicht brengen.

De inspanningen en ambities moeten verder reiken dan het hier en nu.

En wat vooral belangrijk is er moet een breed draagvlak zijn bij de bewoners over de keuzes die we (willen) maken .En daar is duidelijkheid en transparantie voor nodig.

Ook over een project zoals dat van de sportinfrastructuur.

Sp.a.-groen kan vandaag o.a. daarom nog  geen bindend akkoord geven over de deelprojecten inzake de nieuwe sportinfrastructuur. We kunnen ons vandaag nog niet verbinden voor een uitgave van een klein miljoen euro.

Eigenlijk zou het zelfs beter zijn om de beslissing uit te stellen want nu beslissen betekent dat er stappen worden overgeslagen.

Voor ons moeten volgende zaken eerst worden uitgeklaard :

-          Duidelijke en open communicatie met de bevolking om tot een breed gedragen dossier te komen.

Met  tussenkomsten op de gemeenteraad van 12.09.,17 28.11.17 en 19.12.17  hebben we aangedrongen op  een duidelijke communicatie, niet alleen naar delegaties van betrokken sportclubs . We kregen de belofte dat er een informatiemoment komt voor de bevolking (dus breder dan de sportclubs en dus ook voor andere betrokkenen zoals de buurt en in het algemeen de belastingbetalers.) Dit is nog steeds niet doorgegaan.

Transparantie is noodzakelijke en goede informatie moet voorafgaan aan belangrijke beslissingen met een zeer grote financiële impact op lange termijn. Anders komt men nooit tot een door de bevolking breed gedragen dossier..

-          Klaarheid over het financiële plaatje , geen bindend advies zonder financiële duidelijkheid

Er staat in de toelichting  “ de gemeente blijft natuurlijk gedurende het ganse proces nauw betrokken bij het verloop van het project. De goedkeuring van onderhavig lastenboek door de gemeente is één van de vele beslissingsmomenten die beschouwd worden als een bindend advies “

Als wij een bindend advies over een beslissing moeten geven, dan willen we als fractie ook weten wat de gevolgen zijn. Zeker op het financieel vlak. Het gaat ten slotte nu reeds over een beslissing van bijna 1.000.000 euro. (957.318.45  met daarbij het door te rekenen  deel van de ontwerpkosten studiebureau Lobelle en de kosten die niet door de ontwerper gedragen worden)

Maar wat staat er in de tekst? :

 “ op vlak van financiering is er voorlopig geen uitgave voorzien in het gemeentelijk budget. Pas na de oplevering van het project (bedoeld men het gehele project of het deelproject ?) is een betalingsregeling voorzien 

Hebben jullie dan geen enkel idee van wat de impact gaat zijn van die betalingsregeling? Is aan de financieel beheerder al gevraagd  berekeningen te maken ? Of : Geven jullie carte blanche aan Farys? Of mogen we het nog niet weten?

Wat gaat het aan de betrokken clubs kosten ? En waar halen zij hun inkomsten als deze van de voetbalkantine bv. verdwijnen ? Is daar communicatie over en hoe gebeurt dat ?

Burgers zijn ook bezorgd over de financiële impact op de rest van te realiseren projecten en uitgaven in de gemeente. Om er één te noemen : ons wegennet, de voet en fietspaden.

Men vraagt ons : waar gaan ze allemaal dat geld halen en hoe zit het met de belastingen na 2018 ? Wat gaat men nog kunnen realiseren van de andere ambities ?

-          Vervangend groen en bomen : hierover willen we meer informatie

Er gaan 77 bomen geveld worden voor de realisatie van die twee deelprojecten en  er komen er slechts  31 in de plaats komen ? Klopt dat ? Gaat men op het eind van de rit alle bomen (ook de andere langs de spoorwegroute)  allemaal vervangen ?

-          Over kunstgras en het onderhoud : we zijn niet overtuigd van de noodzaak een kunstgrasveld aan te leggen  en hebben vragen bij het verdere onderhoud en het later verwerken van kunstgras als afval.

Is het op basis van overleg met mensen uit de voetbal, of op aanraden van farys,of op basis van één of andere expertise, of is het gewoon een trend : het is voor velen gissen waarom er gekozen wordt voor één speelveld in kunstgras. We krijgen daar vragen over en als niet sporter,zijn we niet overtuigd van de noodzaak van een dergelijke meeruitgave.

We moeten ons toch ook eens bezinnen over waar we mee bezig zijn : kunstgras op een plattelandsgemeente…Wat later met het afval? Straks hebben we het over een positief initiatief , de statiegeldalliantie, en het is duidelijk vijf voor twaalf. Zijn we echter goed bezig als we kunstgras introduceren? Nog meer te recycleren onnatuurlijk afval ? Mogen we die vraag stellen en mee nemen in de afwegingen voor een keuze voor of tegen?

In ieder geval zou de gevraagde informatieronde daar ook duidelijkheid kunnen over geven

Bij de omschrijving van de werken staat bij  “onderhoud kunstgrasvelden” :

“Het uitvoeren van het kunstgrasveld gedurende 2 jaar, volgens voorgesteld schema van de inschrijver … ( bestrijding onkruid, verwijderen afval+ jaarlijks grondige onderhoudsbeurt) exclusief wekelijks vegen (ten laste van de gemeente)

Wij hebben daarbij volgende vragen :

-          Starten de twee jaar na de oplevering en betekent dit dat er 2x een grondige onderhoudsbeurt komt?

-          We merken op dat eens de 2 jaar verstreken zijn de bouw van de rest van de sportinfrastructuur nog niet zal af zijn. Houd men rekening met extra vervuiling van de velden door die werken?Wie  moet dat opruimen ? Wie draagt daar dan de kosten voor ?Normaal voorziet men  schoonlooproosters (ook in dit dossier zijn er twee voorzien p 8 2x400 euro) maar gaat dat voldoende zijn  tijdens de bouwwerken?

-          Op websites lezen we dat men inzake vervuiling extra rekening moet houden met peukenoverlast door supporters. Zijn daar maatregelen voor voorzien?

Zal na die 2 jaar het onderhoud door de gemeente moet gebeuren ? Hoe gaat dit gebeuren .Gaat men het uitvoeren van het dagelijks onderhoud en later van het algemene onderhoud doorschuiven naar de sportclubs of gaat men opteren voor het inschakelen van onderhoudsfirma’s ((dus extra kosten en hoe worden die dan verrekend ?"

Met 10 stemmen voor (Robby De Caluwe, Pierre De Bock, Marc Fruytier, Thierry Walbrecht, Sarah Poppe, Inge Mertens, Frederic Dierinck, Koen Mertens, Arnold Willem, Fiona De Rudder), 4 onthoudingen (Lut Van De Vijver, Guido Van Hoecke, Ann De Winne, Etienne Coppens)

Besluit

Art. 1. Goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. AF-9180-17-001 en de raming voor de opdracht “Aanleg van twee voetbalterreinen ”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 791.172,27 incl. 21% btw.

Art. 2. Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

Art. 3. De opdracht bekend te maken op nationaal niveau.

  1. GR/2018/014 - Toegevoegd punt door fractie CD&V op de dagorde gevraagd: Herstellingsplannen en proefopstelling Ledestraat.

Zoals velen onder de Moerbekenaren al ervaren hebben is de Ledestraat in geen goede staat.  We vernemen via het verslag van het schepencollege dat er plannen zijn voor herstelwerkzaamheden maar zouden graag eerst een informatief overzicht krijgen van deze plannen en van de financiële afspraken met name wie hiervoor de kosten dient te dragen.

Dit dossier van de Ledestraat is een moeilijke oefening geweest in het kader van het bepalen van de oorzaken van de problemen die er kort na de aanleg reeds waren met deze weg.   Uiteraard hangt daar onmiddellijk mee samen wat de inhoud van de plannen voor herstelwerkzaamheden zijn, zoals deze in proefopstelling zouden gepland worden volgens het verslag van het schepencollege, hoe duurzaam de garantie van de oplossing kan zijn, en hoe dit financieel zal vertaald worden : wie zal hier welke kosten dragen.

Is de gemeenteraad akkoord dat het bestuur ons een stand van zaken in dit dossier geeft, zodat de inwoners een idee krijgen van de herstelplannen, wie hiervoor de kost moet dragen, hoe de eventuele verkeershinder tijdens de herstelwerken er zal uitzien en de financiën die hiervoor al dan niet in de begroting dienen voorzien te worden ?

Met 14 niet gestemd (Robby De Caluwe, Pierre De Bock, Marc Fruytier, Thierry Walbrecht, Sarah Poppe, Inge Mertens, Frederic Dierinck, Koen Mertens, Lut Van De Vijver, Guido Van Hoecke, Ann De Winne, Etienne Coppens, Arnold Willem, Fiona De Rudder)

Besluit

Schepen Walbrecht antwoordt dat een gerechtelijke procedure werd opgestart waarbij een deskundige werd aangeduid. De opdracht van de deskundige bestaat erin na te gaan wat de oorzaken zijn, wie verantwoordelijk is en hoe de herstelling kan en moet gebeuren. Na het advies van de deskundige zal de rechter uitspraak doen. Zolang er geen uitspraak is, kan weinig informatie over deze zaak gegeven worden.

  1. GR/2018/015 - Toegevoegd punt door fractie CD&V op de dagorde gevraagd: vraag of de gemeenteraadsleden akkoord zijn om de verkeerscommissie opnieuw samen te roepen met als motivatie 1. de opvolging stand van zaken safe charter voor Moerbeke-Waas 2. de voortgangsstaat in verband met de opvolging van de herinrichting van de dorpskern en 3. de samenwerking met de firma AACON uit Wommelgem voor het verlenen van verkeerstechnische adviezen 4. Bijkomende bezorgheden vanuit de CD&V fractie in verband met mobiliteitsproblemen

Zoals in de titel vermeld zijn er 3 argumenten om de verkeerscommissie samen te roepen.

Begin 2017 actualiseerden we in de verkeerscommissie het safe charter voor Moerbeke-Waas en werden heel wat opvolgingsthema’s op de agenda geplaatst.  Omdat het nu toch bijna een jaar later is menen we dat het in het kader van behoorlijke werking van deze commissie tijd is om de stand van opvolging van deze punten onder de aandacht te brengen.  Er zijn veel plannen gemaakt, maar het is ook goed geïnformeerd te worden over de rest van de cyclus met name do check en act. ( PCDA).  Hier en daar stellen we uiteraard wel initiatieven vast.  Toch blijven er nog vele vragen :  het uiteindelijke besliste safe charter voor 2019 : hoever staan we met de verschillende uitwerkingen  ? Wat is de stand van zaken in het kader van de aanpak van het lichtplan ? Hoever staan we met de voorstellen die zouden komen in het kader van de herinrichting van de dorpskern ?  Welke adviesvragen worden er concreet gesteld aan de firma AACON uit Wommelgem waar het schepencollege een samenwerking mee afsloot om verkeerstechnische adviezen te vragen ?  De slogan “ Op Stap? Stap of trap ! “ in welke mate wordt hiermee gewerkt om duurzame mobiliteit verder te sensibiliseren ? Wat zijn de concrete plannen binnen deze legislatuur nog voor verdere aanpak van voet- en fietspaden ?  Wat doen we met de vele opmerkingen die we lezen in de verslagen van het schepencollege omtrent herhaalde putten in wegen ? Hoe duurzaam zal/kan de gemeente deze oplossen ?

Is de gemeenteraad akkoord dat de verkeerscommissie wordt samengeroepen om deze thema’s uitgebreid op te volgen in het kader van een bijzonder belangrijk thema voor Moerbeke met name veilig en welzijnsvriendelijke mobiliteit in Moerbeke !

Sp.A-Groen sluit zich voor dit agendapunt aan bij CD&V.

Met 14 niet gestemd (Robby De Caluwe, Pierre De Bock, Marc Fruytier, Thierry Walbrecht, Sarah Poppe, Inge Mertens, Frederic Dierinck, Koen Mertens, Lut Van De Vijver, Guido Van Hoecke, Ann De Winne, Etienne Coppens, Arnold Willem, Fiona De Rudder)

Besluit

De burgemeester antwoordt dat hij de verkeerscommissie zal samenroepen met als agendapunt de stand van zaken van het actieplan.

  1. GR/2018/016 - Toegevoegd punt door fractie CD&V op de dagorde gevraagd:Werken aan een propere samenleving ZONDER zwerfafval. Vraag dat de gemeenteraadsleden een duidelijke visie verdedigen omtrent het toekomstig maximaal verhinderen van vervuiling door blikjes en PET flessen groot en klein formaat en het invoeren van statiegeld hiervoor.

Vraag tot expliciete steun van de gemeenteraad voor het toetreden tot de statiegeldalliantie en het verder doorvoeren van een sterk preventief beleid om gebruik van milieuonvriendelijk afval te doen dalen.

Probleemstelling :

Statiegeldalliantie is geen modebegrip maar noodzakelijk kwaad.  In de statiegeldalliantie verenigen zich zowel milieuorganisaties, bedrijven, lokale overheden, burgers als gemeenten waarbij de overmaat aan de huidige hoeveelheid zwerfvuil de hoofdreden zijn.

Ook het kabinet van Joke Schauvlieghe heeft een wetsvoorstel in de pijpleiding zitten om de wet van statiegeld in 2018 uit te breiden naar blikjes en kleine/ grote PET flessen. 

Uit een enquête die we als CD&V onlangs organiseerden blijkt dat meer dan  60 % van onze Moerbekenaren storen aan de aanwezigheid van zwerfvuil.  Ook in vele andere gemeenten blijken dezelfde cijfers. Het ziet er niet alleen vies uit, maar veroorzaakt ook dierenleed.  Het is zelfs een groot gevaar voor onze dieren (bv. grazende koeien) en komt ook onrechtstreeks in de voedselketen terecht.  Nog maar te zwijgen over de hoeveelheid plastiek die via allerlei weersinvloeden terecht komt in onze waterlopen en oceanen. Zeedieren die het in hun maag krijgen raken erin verstrikt of stikken er in ! Bovendien zorgen de vele blikjes die nu door omstandigheden in de foute afvalstroom geraken bv. bij het restafval bij verbranding voor veel hogere CO2-uitstoot !

Wat de gemeente Moerbeke betreft is er van IDM uit heel veel initiatief om het zwerfvuil te bestrijden.  Hierbij denken we aan de ondersteuning van onze lokale propere pioniers gedurende gans het jaar maar ook de jaarlijkse grote lenteschoonmaak welke dit jaar in onze gemeente zal doorgaan op 17 maart. 

Voorlopig neemt IDM zelf geen standpunt in inzake het invoeren van statiegeld.  De raad van bestuur houdt zich voorlopig neutraal  en wacht op verdere onderzoeksrapporten alvorens een standpunt in te nemen.

Ondanks dat IDM onze lokale afvalmaatschappij is, mogen we hier als gemeente toch een

zelfstandig standpunt innemen en laten merken dat ook voor onze gemeente de maat vol is.   Want hoe je het ook draait of keert, het zwerfvuil mindert niet met de initiatieven die de industrie zou nemen om te pogen het zwerfvuil te doen dalen.  Het onderzoek is afgerond.

Naast het allerbelangrijkste, het milieuprobleem en het gevaar voor de toekomst voor onze planeet,   kost het zwerfvuil ook  heel veel geld  aan de gemeentes en de factuur komt dan via de gemeentebelasting bij de inwoners terecht.  Het opruimen ervan kost jaarlijks 170 miljoen euro aan de overheden. Als inwoner mogen we het kleine extra statiegeldbedrag dus niet zien als een extra vorm van belasting, want bij terug inleveren is het eigenlijk een win-win operatie !  Vergeten we ook niet dat de vele vrijwilligers het massale zwerfvuil ook niet de baas kunnen en het ontmoedigend kan werken als er geen verbetering in komt.

Visie preventieve aanpak :

Stap 1 : Vooreerst vinden we het erg belangrijk dat er massaal blijvend gesensibiliseerd wordt naar ons als burgers zodat we ons meer bewust zijn van onze individuele verantwoordelijkheid. Is het wel nodig dat we steeds drank kopen in PET flessen ?  Zijn we op dit gebied niet te laks geworden en zouden we niet beter terugkeren naar glazen drinkflessen  of herbruikbare flessen ?  (glas is 100 % recycleerbaar zonder verlies van eigenschappen).  Of denk maar aan het plastieken koffiebekertje uit de automaat, is de porseleinen mok volledig verbannen of is het gewoon niet voldoende hip  ?  Bovendien blijkt PET-afval  ook deels seizoensgebonden : meer zwerfvuil tijdens de zomermaanden door buitenactiviteiten op de trage wegen (wandelaars/fietsers) maar ook de vele festivals.  We merken ook meer en meer zwervuil langs sluikwegen en eerder verlaten wegen…..Heel wat stof om in de media-aandacht te brengen en dit gaat over veel meer dan  het financiële waar soms alleen maar over gepraat wordt door sommige instanties in plaats van over het belang voor de toekomst van onze planeet ! Deze eerste stap vinden we dus blijvend belangrijk met name onze inwoners te sensibiliseren bij gebruik van PET, blikjes, verpakkingsmateriaal, … en dit eventueel in samenwerking met onze lokale handelaars. 

Stap 2 : We vinden het een goede zaak zijn dat ons huidig bestuur het goede voorbeeld geeft door aan te sluiten bij de statiegeldalliantie. Het systeem is eenvoudig, je betaalt enkele centen extra bij aankoop van een blikje of flesje en krijgt die centen terug bij de inlevering in een automaat. Een extra groot voordeel van het invoeren van statiegeld zou  kunnen zijn dat er meer selectief blikjes en PET afval zal ingezameld worden zowel op gebied van zwerfvuil als het huidige PMD-afval systeem.  Het is algemeen geweten dat het recycleren  van PET veel eenvoudiger en duurzamer is als de PET flessen niet vervuild zijn.  Het is  al in een aantal landen (Zweden, Australië, Duitsland, …) bewezen dat er door het invoeren van statiegeld veel meer van de gebruikte PET gerecycleerd wordt alleen al door selectieve inzameling. De cijfers hieromtrent zijn bekend.

Dit laatste is terug een win-win operatie daar er minder grondstoffen nodig zijn om nieuwe PET flessen te maken ook al kunnen er geen nieuwe PET flessen gemaakt worden zuiver uit gerecycleerde PET (recycleren van PET zorgt deels voor degradatie van het materiaal waardoor steeds een gehalte nieuwe PET in het verwerkingsproces noodzakelijk is om de specifieke eigenschappen van PET te behouden waardoor PET soms ook een 2de leven krijgt voor andere toepassingen zoals vezels in textiel, ondermatten tapijt, … ).Men zou ook nog een stap verder kunnen gaan zoals in Noorwegen waar de producent mee verantwoordelijk is voor de volledige levenscyclus van een product : terugname, recyclage en eindverwerking vormen 1 geheel !

Velen zijn van het principe dat recycleren een dure aangelegenheid is maar ondertussen is het wetenschappelijk bewezen als de materialen in grote volumes kunnen ingezameld worden in combinatie met specifieke selectie ( de PET-industrie is nog steeds in sterke ontwikkeling waardoor vele types PET bestaan denken we hier aan verschillende densiteitsmaterialen, type barrières als tussenlaag, … waardoor niet alles op dezelfde manier kan gerecycleerd worden) het meer dan de moeite waard is.

Tenslotte vinden we dat we dit ook verplicht zijn aan onze propere pioniers die op termijn wel enig positief perspectief willen zien in het steeds storender zwerfvuil.

Is de gemeenteraad akkoord om mee te stappen in deze beslissing omtrent een verder doorgedreven preventieve aanpak en het toetreden van Moerbeke-Waas tot de statiegeldalliantie ? Zal het bestuur deze visie verder verdedigen op de intergemeentelijke samenwerking met IDM ?

Sp.A-Groen steunt het standpunt van CD&V.

NV-A licht eveneens haar standpunt toe maar is geen voorstander van het voorstel van CD&V.

Met 14 niet gestemd (Robby De Caluwe, Pierre De Bock, Marc Fruytier, Thierry Walbrecht, Sarah Poppe, Inge Mertens, Frederic Dierinck, Koen Mertens, Lut Van De Vijver, Guido Van Hoecke, Ann De Winne, Etienne Coppens, Arnold Willem, Fiona De Rudder)

Besluit

Vanuit IDM wordt geadviseerd niet toe te treden tot de statiegeldalliantie, aangezien dit niet los mag worden gezien van de discussie over de invoering van P+MD. Bovendien wenst het college, principieel, geen mandaat te geven aan een organisatie waarvan de samenstelling én de doelstellingen niet helemaal duidelijk zijn en waarin we geen vertegenwoordiging hebben. We zijn wel voorstander van een gezamenlijk standpunt rond de aanpak van zwerfvuil, iets waarmee we in Moerbeke al heel sterk mee bezig zijn in samenwerking met o.a. IDM en de Propere Pioniers. 

Namens de gemeenteraad,

       

Barbara Put

Get. Secretaris

Robby De Caluwe

Get. Burgemeester

Terug naar alle nieuws