rss

Info Peste porcine africaine - Afrikaanse varkenspest

In het kader van Afrikaanse varkenspest die aan het einde van verleden week is uitgebroken in de Provincie van Luxemburg en ten gevolge van de maatregelen genomen door de Waalse minister van Landbouw, lijkt het mij van essentieel belang om de boodschap bestemd voor de burgers van het zuid van de provincie en diegenen wier activiteiten worden getroffen door de maatregelen die in het ministerieel besluit worden genoemd, te vervolledigen.

Allereerst is het essentieel dat iedereen een duidelijke en volledige informatie over deze ziekte krijgt. Zoals de dierenartsen van de FAVV en de deskundigen van de bosdieren hebben al teruggeroepen is de Afrikaanse varkenspest een ziekte die enkel de varkens en de wilde zwijnen aantast. Dat is geen gevaar voor de andere dieren en voor de mensen. Het enige risico dat het veroorzaakt is dus een economisch risico. Maar dit risico is ontzettend!

De maatregelen die het verkeer in het bos en alle activiteiten die verbonden met het boswereld in de streek van 63 000 ha verbieden, zijn bedoeld om de infectie zo snel mogelijk uit te roeien en te vermijden dat deze zich uitbreidt.

De aanwezigheid van mensen of alle menselijke activiteiten in het betrokken bosgebied vormt een risico van verspreiding van de epidemie.

De maatregelen zijn buitengewoon bindend en alle bevoegde autoriteiten zijn zich ervan terdege bewust. Maar om snel en bestendig uit deze epidemie te komen, moeten we onmiddelijk efficiënt zijn. Het niet naleven van de verbodsbepalingen vormt een groot risico voor een hele regio en voor het bedrijfsector.

Ik doe daarom een beroep op  verantwoordelijkheidsgevoel van iedereen. De gevolgen zijn enorm; door ons gezamenlijk engagement om de maatregelen na te leven, laten we proberen de duur ervan te verkorten.

Terug naar alle nieuws