rss

Agenda gemeenteraadszitting 29 januari 2019.

GEMEENTE

9180 MOERBEKE.

Bijeenroeping van de gemeenteraad.

Decreet over het lokaal bestuur

22-12-2017.

Art. 20.Behalve in spoedeisende gevallen en behalve in geval van toepassing van artikel 6, § 1, wordt de oproeping ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering aan het raadslid bezorgd. De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en bevat een toegelicht voorstel van beslissing. De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn. Voor elk agendapunt wordt het dossier dat erop betrekking heeft, ter beschikking van de raadsleden gesteld vanaf de verzending van de agenda. Als een raadslid daarom verzoekt, wordt een dossier elektronisch ter beschikking gesteld.
Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de oproeping van de raadsleden wordt verzonden en de wijze waarop het dossier dat op de agenda betrekking heeft, ter beschikking wordt gesteld. Het huishoudelijk reglement kan ook de gezamenlijke oproeping van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn regelen.
De algemeen directeur of de door hem aangewezen personeelsleden verstrekken aan de raadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen over stukken die in het dossier voorkomen. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop die inlichtingen worden verstrekt.

Art. 23.Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen.
Tot spoedbehandeling kan alleen worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld.

Art. 24.De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit de vergaderingen.

Art. 26.De gemeenteraad kan alleen beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is.
In afwijking van het eerste lid, kan de gemeenteraad, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen of beslissen over de onderwerpen die voor de tweede keer op de agenda voorkomen.
In de oproeping, vermeld in het tweede lid, wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat en worden de bepalingen van dit artikel overgenomen.

Art. 33.De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.
In het eerste lid wordt verstaan onder volstrekte meerderheid van stemmen: meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Art. 34.De stemmingen in de gemeenteraad zijn niet geheim.
In afwijking van het eerste lid wordt over de volgende aangelegenheden geheim gestemd:
1° de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen;
2° de aanwijzing van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen;
3° de beëindiging van een mandaat als vermeld in punt 2° ;
4° individuele personeelszaken.
Onder voorbehoud van het tweede lid stemmen de leden van de gemeenteraad mondeling. Het huishoudelijk reglement kan een regeling invoeren die gelijkwaardig is aan een mondelinge stemming. Ongeacht de bepalingen van het huishoudelijk reglement wordt er mondeling gestemd telkens als een derde van de aanwezige leden daarom verzoekt.
De voorzitter stemt als laatste, behalve bij geheime stemming.

9180 Moerbeke, 23 januari 2019

De voorzitter, van de gemeenteraad 9180 Moerbeke, heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad, op dinsdag, 29 januari 2019 te 19:30, in het gemeentehuis, Lindenplaats 7

AGENDA.

Openbaar

1. - GR/2019/002 - Goedkeuring notulen vorige gemeenteraadszitting.

2. - GR/2019/000 - Mededeling bevoegdheidsverdeling van de schepenen.

3. - GR/2019/001 - Aanvraag tot erkenning van de wijziging van de gebiedsomschrijving parochie Sint-Filippus en Jacobus.

4. - GR/2019/006 - Retributie op het gebruik van het activiteitenaanbod georganiseerd door de gemeentelijke sportdienst: aanpassing.

5. - GR/2019/003 - Levering en implementatie van een tijdsregistratiesysteem - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze.

6. - GR/2019/007 - Goedkeuring aankoop casting en audio-visuele middelen voor notulering.

7. - GR/2019/008 - Toegevoegd punt door fractie MenS op de dagorde gevraagd: Terugplaatsen van één hekje aan elk begin en bij elk einde van de fietsweg op de oude spoorweg OL77.

Algemeen directeur Voorzitter

Karin Van de Sompel Peter De Bock

Nota:

Zonder afbreuk te doen aan uw prerogatieven als raadslid, verzoeken wij u vriendelijk om aanvullingen en/of opmerkingen betreffende de op de agenda vermelde punten ten laatste één werkdag voorafgaand aan de gemeenteraadszitting schriftelijk aan de algemeen directeur te bezorgen.

Terug naar alle nieuws