rss

Gebruik refter GBS De Vlinderdreef

TOEPASSINGSGEBIED:

Het betreft het gebruik door derden van de refter van de gemeentelijke
basisschool “De Vlinderdreef”, gelegen Drongendreef 1 te 9180 MOERBEKE.

VOORWAARDEN:

Het gebruik van de refter kan enkel nog toegestaan worden aan:

  • gemeentelijke diensten
  • aan de school gerelateerde activiteiten
  • territoriaal gebonden activiteiten

Het CBS kan, bij gemotiveerd besluit, het gebruik van het voormeld gebouw weigeren. De
mededeling van de weigering maakt melding van de motieven.
Let wel, activiteiten van de school, het oudercomité of van andere gemeentelijke initiatieven
hebben altijd voorrang. Tot uiterlijk twee weken voor de gereserveerde datum kan de school
of het CBS de betreffende reservering annuleren indien zij zelf bij hoogdringendheid een
activiteit plannen.

De gebruikers dienen zich te schikken naar de richtlijnen van het CBS en de gemeenteschool.
Zo staan de gebruikers in voor het onderhoud van het lokaal. Er wordt bij het afhalen van de
sleutel een waarborg betaald (zie verder) aan de directie van de school.
Ten laatste de tweede werkdag na het gebruik dienen de sleutels terugbezorgd te worden
bij de directie van de gemeenteschool, Drongendreef 1 te 9180 MOERBEKE of aan een door het CBS
aangestelde verantwoordelijke. Indien de refter niet netjes werd achtergelaten zal de waarborg
niet terugbetaald worden. Hiermee wordt bedoeld:
- geen afval achterlaten,
- tafels en stoelen terug op hun plaats, volgens schema van de school,
- tafels en stoelen reinigen indien bevuild.

TARIEVEN:

Er wordt een onderscheid gemaakt in de tarieven afhankelijk van de duur en het doel van het
gebruik:

1. Vergaderingen/bijeenkomst (informatief):

    Waarborg: 25 EUR

2. Andere activiteiten/tijdelijk gebruik:

    Waarborg: 75 EUR

ONGEVALLEN:

Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen noch voor verlies of diefstal van
persoonlijke goederen.

Tijdens het gebruik van het lokaal, is de gebruiker verantwoordelijk voor alle schade
rechtstreeks of onrechtstreeks door de gebruiker of de aanwezigen veroorzaakt.

De gebruiker zal tegen het gemeentebestuur geen enkel verhaal mogen uitoefenen bij toevallige
stilval of aan hem te wijten slechte verwerking van toestellen en diensten die het verhuurde
goed bedienen, indien het bewezen is dat hij, na erover te zijn ingelicht, niet zohaast mogelijk
alle maatregelen heeft getroffen om eraan te verhelpen.

VERBODSBEPALINGEN:

Het is de gebruiker verboden het gehuurde goed voort te verhuren, de overeenkomsten over te
dragen noch onder te verhuren, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk zonder voorafgaandelijke en
schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur.
Van nu af ontzegt de huurder zich het recht alle mondelinge toestemmingen in te roepen.

Het is de gebruiker strikt verboden om welke overlast dan ook te veroorzaken voor de
omwonenden, dit zowel voor, tijdens of na het gebruik van de zaal. Wij citeren in niet
beperkende zin: geluidsoverlast, verkeershinder,…

VERANDERINGSWERKEN:

Er mogen geen veranderingswerken aan het gehuurde goed aangebracht worden tenzij na
schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van het gemeentebestuur.

Alle veranderingen zullen vanaf de dag der voleindiging der werken van rechtswege aan de
eigenaar-verhuurder toebehoren, zonder verhaal vanwege de huurder op enige vergoeding.

De eigenaar-verhuurder behoudt zich het recht voor bij het einde van het gebruik de herstelling
van het lokaal in de oorspronkelijke staat te eisen.

Alle veranderingswerken worden door de huurder uitgevoerd op zijn risico en
verantwoordelijkheid.

Dit geldt ook voor de gewone onderhoudswerken.

Verfraaiing en verbeteringswerken worden eveneens als veranderingswerken beschouwd.

Klik hier voor een aanvraag te doen.