rss

Tarief begraafplaatsen

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN
9180 MOERBEKE.

Openbare zitting van 3 maart 2011.

Tegenwoordig:

F. Marin, Burgemeester-voorzitter;

M. Fruytier – T. Walbrecht – P. De Bock – D. Adriaensen, schepenen;

R. Van Megroot, OCMW-voorzitter;

G. Thierens – D. Vervaet - E. Verschraegen – R. De Caluwe – E. De Schepper – I. Mertens – F. Dierinck - E. Coupé – W. Coupé - A. De Winne – K. Mertens, raadsleden;

B. Put, Secretaris.

Verontschuldigd:

L. van De Vijver, raadslid.

TARIEFReglement op de begraafplaatsen.

De Gemeenteraad,

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119 bis, 133 en 135§2;

Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1973, 10 januari 1980, 28 december 1989, 20 september 1998 en 8 februari 2001;

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij decreet van 10 november 2005 en bij decreet van 18 april 2008;

Gelet op het besluit van 14 mei 2004 van de Vlaamse regering tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria;

Gelet op ons besluit van heden houdende vaststelling van een nieuw reglement op de begraafplaatsen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 8 mei 2001 houdende vaststelling van het tarief voor grafconcessies; dat dit besluit, samen met het nieuw reglement, dient aangepast te worden;

Besluit unaniem:

Art. 1.

Het huidig tariefreglement op de grafconcessies, zoals vastgesteld op zitting van 8 mei 2001, op te heffen.

Art. 2.

Bij het verlenen van de concessie of het hernieuwen ervan voor een termijn van dezelfde duur als deze van de oorspronkelijke concessie gelden volgende tarieven voor de begraafplaatsen Centrum, Kruisstraat en Koewacht:

Soort concessie

inwoner

niet-inwoner

Grondconcessie beperkt tot 30 jaar

€ 400/persoon

€ 800/persoon

Grondconcessie beperkt tot 50 jaar

€ 620/persoon

€ 1240/persoon

Columbarium beperkt tot 30 jaar

€ 350 voor 2 personen

€ 700 voor 2 personen

Columbarium beperkt tot 50 jaar

€ 550 voor 2 personen

€ 1100 voor 2 personen

Urnenveld beperkt tot 30 jaar

€ 350 voor 2 personen

€ 700 voor 2 personen

Urnenveld beperkt tot 50 jaar

€ 550 voor 2 personen

€ 1100 voor 2 personen

Kinderbegraafplaats voor het begraven van 1 foetus van ten volle 12 weken of 1 kind onder de 12 jaar.

Grondconcessie telkens voor de duur van 50 jaar: € 250.

Urnenveld telkens voor de duur van 30 jaar: € 150.

Art. 3.

De concessievergoeding wordt vooraf betaald door de concessienemer bij de aanvraag van de concessie. Bij vroegtijdige beëindiging van de concessie zal de concessievergoeding noch geheel noch gedeeltelijk worden terugbetaald.

Art. 4.

In geval van vernieuwing van de concessie voor het verstrijken van de vorige concessie, wordt het verschuldigde tarief proportioneel berekend op het aantal jaren, dat de nieuwe vervaldatum de aanvankelijke termijn overschrijdt. Hierbij gelden de op dat ogenblik van kracht zijnde tarieven.

De proportionele berekning gebeurt met toepassing van de volgende formule:

Verschuldigd tarief = A X B / C

Waarbij

A = tarief dat van toepassing is op het soort concessie zoals bepaald in artikel 2;

B = het aantal jaren, dat de nieuwe vervaldatum de aanvankelijke termijn overschrijdt;

C = de totale termijn van de nieuwe concessie zoals bepaald in artikel 2.

Art. 5.

De in artikel 2 vermelde tarieven van niet-inwoner worden aangerekend aan personen die niet ingeschreven zijn in het bevolkingregister, het vreemdelingenregister of wachtregister van de gemeente.

Volgende personen wordt het tarief van inwoner aangerekend:

1. de personen die gedurende een al dan niet onderbroken periode van ten minste 25 jaar op het grondgebied van de gemeente woonachtig
    zijn geweest en minder dan 10 jaar zijn uitgeschreven zoals moet blijken uit de bevolkingsregister;

2. ambtenaren van de Europese gemeenschap die ingevolge hun persoonlijk statuut vrijgesteld zijn van inschrijving in het bevolkingregister,
    het vreemdelingenregister en het wachtregister van de gemeente.

Art. 6.

De in dit reglement opgenomen tarieven kunnen te allen tijde herzien worden.

Art.7.

Bij gebrek aan betaling in der minne zal de inning gevorderd worden overeenkomstig de invorderingsprocedure van fiscale en niet-fiscale ontvangsten zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van heden.

Art. 8.   

Dit reglement wordt van kracht op 1 april 2011.

Art. 9.

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Art. 10.

Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal bezorgd worden aan de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.

Namens de gemeenteraad,

De Secretaris,                                                            De Burgemeester-Voorzitter,

Get. B. Put                                                                 Get. F. Marin

Voor eensluidend uittreksel,

9180 MOERBEKE, 10 maart 2011.

De Secretaris,                                                            De Burgemeester,