rss

Gemeentesecretaris

Barbara Put
tel. 09 346 80 05
e-mail

De gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar bij het gemeentebestuur. Zij bereidt de dossiers voor die bestemd zijn voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen en is verantwoordelijk voor de notulering van de beraadslagingen van beide organen. Naast deze taak is de secretaris belast met de organisatie, coördinatie en leiding van de gemeentelijke diensten.