Erkenning algemene ramp: storm en rukwinden tussen 9 en 15 maart 2019

 • 8 januari 2020

De storm en de rukwinden die hebben plaatsgevonden tussen 9 en 15 maart 2019 worden als algemene ramp beschouwd. Moerbeke werd opgenomen in deze algemene ramp.


Hierdoor is het mogelijk om een aanvraag tot een financiële tegemoetkoming in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds.

Hoe een aanvraag indienen? 

 

 • De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot financiële tegemoetkoming is vastgelegd op 31 maart 2020.
   
 • Aanvragen voor het bekomen van een tegemoetkoming vanwege het Vlaams Rampenfonds worden bij voorkeur digitaal ingediend via E-loket van het Vlaams Rampenfonds: https://overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen  

Dit biedt voor getroffenen de zekerheid dat hun aanvraag correct en volledig werd ingediend.

Meer info? 

Bijkomende informatie kan u aantreffen op de website van het Vlaams Rampenfonds.
Bijkomende inlichtingen zijn eveneens verkrijgbaar via 02/553.50.10 of rampenfonds@vlaanderen.be.

Tussenkomst rampenfonds?

In iedere woningverzekering (brand en eenvoudige risico’s) is de dekking tegen natuurrampen verplicht opgenomen. Deze verzekering geldt ook voor schade aangericht door storm- en rukwinden.  Het Vlaams Rampenfonds komt niet tussen voor verzekerbare schade in het kader van deze dekking.  Wie schade geleden heeft doet er goed aan om zijn verzekeraar te contacteren.
 
Het Vlaams Rampenfonds komt enkel nog tussen voor:

 • Goederen die geen eenvoudig risico vormen
 • Goederen die van verzekeringsdekking uitgesloten zijn, met name:
  • De niet-binnengehaalde oogsten
  • De levende veestapel buiten het gebouw
  • De bodem
  • De teelten
  • De bosaanplantingen 
 • Goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de getroffene (personen afhankelijk van een leefloon of een gelijkwaardige uitkering)
 • Openbare domeingoederen