Openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 – 2027

 • 14 januari 2022

Het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) voor de periode 2023 – 2027 voorzien in financiering ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Unie. De wettelijke basis hiervoor is Verordening (EU) 2021/2115. 

De opmaak van het Vlaams GLB Strategisch Plan wordt gecoördineerd door het Departement Landbouw en Visserij en zal inzetten op volgende Europese doelstellingen van het GLB:

 1. Zorgen voor een eerlijk inkomen voor landbouwers
 2. Het concurrentievermogen vergroten
 3. De positie van de landbouwers in de waardeketen verbeteren
 4. Bijdragen tot matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering
 5. Zorgen voor het milieu
 6. Landschappen en de biodiversiteit beschermen
 7. De generatiewissel bevorderen
 8. Het platteland vitaal houden
 9. De kwaliteit van onze voeding en onze gezondheid beschermen

Voor het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten van het ontwerp GLB Strategisch Plan op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

Openbaar onderzoek

Van 14 januari tot en met 14 maart 2022 wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 georganiseerd in overeenstemming met artikel 4.2.11 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM).

Je vindt het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 op de website van het Departement Landbouw en Visserij: www.vlaanderen.be/landbouw/GLB-plan-MER. Je kan dit ook inkijken bij de dienst omgeving van het gemeentehuis. 

Inspraak

Opmerkingen op het plan-MER en op het ontwerp Plan kunnen uiterlijk 14 maart 2022 bezorgd worden:

 • Per e-mail aan departement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO plan-MER PL0-272 GLB’ in de titel)
 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  Departement Landbouw en Visserij
  Secretariaat-generaal
  Plan-MER PL0-272 – GLB
  Ellipsgebouw, 5de verdieping
  Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel
 • Of via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis van Moerbeke (Lindenplaats 7)

De opmerkingen uit het openbaar onderzoek zullen in overweging genomen worden bij de goedkeuring van het definitieve plan-MER en bij de vaststelling van het definitieve Vlaamse GLB-Strategisch Plan.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage surf je naar omgevingvlaanderen.be/milieueffectrapportage of bel naar het gratis nummer 1700.

Omgeving
Gemeentehuis
Lindenplaats 7
9180 Moerbeke
België
09:00 - 11:45
Op afspraak
09:00 - 11:45
Op afspraak
13:30 - 17:00
Op afspraak
09:00 - 11:45
Op afspraak
09:00 - 11:45
Op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 11:45
Op afspraak